Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 1030Vergunningen

Logo ’s-Hertogenbosch
Omgevingsvergunning Sint-Jorisstraat 32, ’s-Hertogenbosch

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Aanvraag omgevingsvergunning

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een gymzaal met bijbehorende ruimten. Het betreft de locatie Sint-Jorisstraat 32. Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie G, nr. 07360.

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘Binnenstad‘. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel.

Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

Ontwerp

De ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning heeft van 21 oktober tot en met 2 december 2013 voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen deze ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingediend.

Verleend

Het college heeft positief op de aanvraag beslist. De omgevingsvergunning is verleend Kenmerk: WB00004673 / IMRO-code: NL.IMRO.0796.0002222-1401

Beroep

De omgevingsvergunning ligt met de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsaanvraag met ingang van 20 januari 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in het Stadskantoor. Ook kunt u het besluit bekijken op www.s-hertogenbosch.nl, zie <inwoner>, <bouwen en wonen>, <bouwen> en <publicaties omgevingsvergunning>.

Een beroepschrift tegen een op grond van deze wet genomen besluit moet worden ingediend bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Een beroep schort de werking van het besluit niet op. De beroepstermijn bedraagt zes weken.

Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt de beschikking in werking na zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Algemene informatie Omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 57 77 (omgevingsloket)

E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden omgevingsloket in het Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

's-Hertogenbosch, 17 januari 2014