Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoerdalenStaatscourant 2013, 9431Verkeersbesluiten

Logo RoerdalenVerkeersbesluit: Instellen 60 km/h-zone Meinweg, Herkenbosch

Gem.reg.nr. RD/2013-1318

Verkeerskundige M.A.H. Houba

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;  

Het mandaatbesluit Roerdalen 2009, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 28 februari 2009 en inwerking getreden op 2 maart 2009, inzake de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om

Een 60-km/h-zone in te stellen op de Meinweg, vanaf de Provinciale weg N570 tot en met de Grensweg ter hoogte van de snelheidsovergang 30 / 60 km/h.      

Motivering

Momenteel geldt er geen consequent snelheidsregime op de Meinweg in Herkenbosch. Op diverse wegvakken geldt een snelheid van 60 km/h terwijl op andere gedeelten van de Meinweg een maximum snelheid van 80 km/h is ingesteld. Om duidelijk te zijn naar de weggebruiker is de gemeente van plan om een snelheidsregime in te stellen voor de gehele Meinweg. In het kader van het verbeteren van de (verkeers-)veiligheid ligt het reduceren van de snelheid naar 60 km/h voor de hand. E.e.a. wordt uitgevoerd conform de wegencategorisering van de gemeente Roerdalen zoals deze is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.  

Daarnaast haakt dit besluit in op de ambitie van de gemeente om het aantal verkeersborden te reduceren. Overbodige verkeerborden worden door dit verkeersbesluit weggehaald. Uiteindelijk ontstaat een rustiger wegbeeld voor weggebruikers waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. 

Juridisch kader verkeersbesluit

Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.  

In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.  

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:

De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit: a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1, behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4, E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;

b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:

1. doorgetrokken strepen;

2. aanduiding van fietsstroken;  

3. aanduiding van busstroken en busbanen;  

4. voetgangersoversteekplaatsen;

5. gele doorgetrokken strepen;  

6. gele onderbroken strepen  

7. haaientanden

In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.  Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.

Aanpak en inrichting

De 60 km-zone wordt ingesteld door het plaatsen van de verkeersborden A1 (zone) en A1 (Einde zone) vanaf de Provinciale weg N570 tot en met de Grensweg terhoogte van de snelheidsborden 30 en 60 km.Een en ander wordt uitgevoerd conform de bijgevoegde situatietekeningen.

Belangenafweging

De maatregel wordt ingesteld om de snelheid te reduceren waardoor de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd op de Meinweg. De maatregel leidt naar verwachting dan ook niet tot problemen voor de weggebruikers van de Meinweg in Herkenbosch.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Limburg Noord, regio Echt-Susteren.

Besluit:

  • I.Instellen maximumsnelheid middels zonering op de Meinweg;

 

  • II.Een en ander uit te voeren door het plaatsen van de verkeersborden A1 –zone- en A1 –einde zone- (RVV 1990) te plaatsen, conform uitvoeringstekening;

  • III. Verwijderen van een 8-tal oude verkeersborden A1, conform uitvoeringstekening;

 

  • IV. De datum vann openbaarmaking van dit Verkeesbesluit te bepalen op vrijdag 5 april 2013;

 

 

St. Odiliënberg, 18 maart 2013

 

 

Hoogachtend,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,

namens dezen,

 

 

Ing. M. (Maurice) A.H. Houba

Verkeerskundige

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

  • a.naam en adres

  • b.de dagtekening

  • c.omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit ‘RD/2013-1318 “Instellen 60 km-zone Meinweg, Herkenbosch”

  • d.de gronden van het bezwaar

 

Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de president van de Arrondissementsrechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.