Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 9041Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit ten behoeve van het realiseren van een voetgangersoversteekplaats - Jos Klijnenlaan Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken (ingevolge art. 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) bekend dat zij besloten hebben om een voetgangersoversteekplaats (VOP) te realiseren aan de Jos Klijnenlaan bij het Graaf Huyncollege in Geleen.

Verkeersmaatregel

1. Voetgangersoversteekplaats realiseren op de Jos Klijnenlaan bij het Graaf Huyncollege in Geleen volgens bij besluit gevoegde overzichtstekening.

2.In beide rijrichtingen plaatsen van bord voetgangersoversteekplaats (2 x bord L02) nabij de belijning.

Overwegingen

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 dient de gemeente de weg zodanig in te richten dat de veiligheid op de weg verzekerd is en weggebruikers beschermd worden. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a en b.

Een VOP maakt de verkeerssituatie duidelijker omdat nu al veel automobilisten kinderen voorrang geven, maar niet alle automobilisten. Gedrag van fietsers en voetgangers is nu zo dat ze er vanuit gaan dat ze toch wel voorrang krijgen. Met een VOP is het voor iedereen duidelijk en juridisch optimaal geregeld.

Door het aanleggen van deze oversteekplaats wordt, gelet op de onderlinge afstand tussen de oversteekplaatsen, niet afgeweken van de richtlijnen die hiervoor gelden voor gebiedsontsluitingswegen (voorrangswegen).

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 4 april 2013 tot en met woensdag 15 mei 2013. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Deze ter inzagelegging is vanuit het oogpunt van een zorgvuldige belangenafweging (afdeling 3.2 Algemene wet bestuursrecht).

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift inidienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en addres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.