Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2013, 9014Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Limburg vast voor welke zaken en op welke rechtspraaklocaties de rechtzoekende in het arrondissement terecht kan. Dit reglement komt in de plaats van het reglement dat per 8 januari 2013 in werking is getreden. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de volgende instanties geconsulteerd: ketenpartners voor de teams toezicht en het kabinet RC, alsmede de hoofdofficieren van justitie.

Het gerechtsbestuur heeft de zittingen van de locaties Sittard-Geleen en Venlo verplaatst naar Maastricht en Roermond. De locaties Sittard-Geleen en Venlo blijven onderdeel van de rechtbank Limburg tot het moment dat de minister van Veiligheid en Justitie het besluit heeft genomen de locaties Sittard-Geleen en Venlo formeel te sluiten. Tot die tijd kunnen in voorkomende gevallen zittingen worden gehouden in Sittard-Geleen en Venlo.

Opmerkingen betreffende de afdeling privaatrecht:

Vanaf 1 april 2013 zullen geen zittingen meer worden gehouden in de locaties Sittard-Geleen en Venlo, kan er niet meer voor de rolzitting in die locaties worden gedagvaard en hebben deze locaties geen griffiefunctie meer.

Alle civiele zaken van de locaties Sittard-Geleen en Venlo zullen worden behandeld in de zittingsplaats Roermond, met uitzondering van agentuurzaken, curatele en mentorschap en bewind, welke zaakstromen in de zittingslocatie Maastricht worden behandeld.

Alle agentuurzaken en mededingingszaken worden behandeld in de zittingsplaats Maastricht.

Alle pachtzaken, grondzaken en vervoerszaken worden behandeld in de zittingsplaats Roermond.

Opmerkingen betreffende de afdeling publiek recht:

Alle straf/Mulder zaken van de locatie Sittard-Geleen zullen worden behandeld in de zittingsplaats Maastricht.

Voor al deze zaaksoorten geldt dat de betreffende zittingsplaats ook het ‘loket’ is voor deze zaakstromen.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen:

Locatie A:

Adresgegevens

Sint Annadal 1

6214 PA Maastricht

Postbus 1988

6201 BZ Maastricht

Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur

Locatie B:

 

Adresgegevens

 

Willem II Singel 67

6041 HR Roermond

Postbus 950

6040 AZ Roermond

Openingstijden: 8.30 uur tot 17.00 uur

Locatie C:

 

Adresgegevens

 

Akerstraat 108

6417 BN Heerlen

Postbus 4487

6401 CZ Heerlen

Openingstijden: 08.30 uur tot 17.00 uur

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Limburg worden behandeld.

 

ZITTINGSPLAATS

LOKET

LIMBURG

A

B

C

A

B

C

Bestuursrecht

           

Rijksbelastingen

           

Vreemdelingenzaken

 

x

 

x

x

 

Wabo-milieuzaken

 

x

 

x

x

 

Sociale zekerheid

x

x

 

x

x

 

Studiefinanciering

 

x

   

x

 

Ambtenarenrecht

x

x

 

x

x

 

Lokale belastingen

x

x

 

x

x

 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

 

x

x

 

Wet werk en bijstand

x

x

 

x

x

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

 

x

x

 

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

x

 

x

x

 

Civiel recht

           

Kantonzaken

           

Civiele zaken tot € 25.000,–

x

x

x

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

x

x

x

x

Agentuurzaken

x

   

x

   

Huurzaken

x

x

x

x

x

x

Consumentenzaken

x

x

x

x

x

x

Pachtzaken

 

x

   

x

 

Curatele en mentorschap

x

x

 

x

x

 

Bewind

x

x

 

x

x

 

Handelszaken

           

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

x

 

x

x

 

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

x

 

x

x

 

Schuldsaneringen

x

x

 

x

x

 

Grondzaken

 

x

   

x

 

Intellectuele eigendom

x

x

 

x

x

 

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

x

 

x

x

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

x

 

x

x

 

Mededingingszaken

x

   

x

   

Aanbestedingszaken

x

   

x

   

Letselschade

x

x

 

x

x

 

Vervoerszaken

 

x

   

x

 

Verzekeringszaken

x

x

 

x

x

 

Erfrecht

x

x

 

x

x

 

Alle overige civiele zaken > € 25.000,–

x

x

 

x

x

 

Personen- en familierecht

           

Curatele en mentorschap

x

x

 

x

x

 

Huwelijk/Partnerschap

x

x

 

x

x

 

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

 

x

x

 

Ondertoezichtstelling

x

x

 

x

x

 

Uithuisplaatsing

x

x

 

x

x

 

Scheiding c.a.

x

x

 

x

x

 

Levensonderhoud

x

x

 

x

x

 

Adoptie

x

x

 

x

x

 

Verhaal bijstand

x

x

 

x

x

 

Burgerlijke Stand

x

x

 

x

x

 

Voogdij overige

x

x

 

x

x

 

Wet op de jeugdzorg

x

x

 

x

x

 

Erkenning/ontkenning vaderschap

x

x

 

x

x

 

Verdeling/verrekening

x

x

 

x

x

 

Leerplichtzaken

x

x

x

x

x

x

Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

x

 

x

x

 

Huisverbod

x

x

 

x

x

 

Overige familiezaken

x

x

 

x

x

 

Strafrecht

           

Megazaken

 

x*

 

x

x

 

LP-zaken

 

x*

 

x

x

 

FP-zaken

 

x*

 

x

x

 

PR zaken gedetineerd

x

x

 

x

x

 

PR zaken niet gedetineerd

x

x

 

x

x

 

MK zaken gedetineerd

x

x

 

x

x

 

MK zaken niet gedetineerd

x

x

 

x

x

 

Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

x

 

x

x

 

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

 

x

x

 

TBS verlengingen

x

x

 

x

x

 

Ontnemingen

x

x

 

x

x

 

Overtredingen

x

x

x

x

x

x

Mulderzaken

x

x

x

x

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

 

x

x

 

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

 

x

x

 

Raadkamerrekesten

x

x

 

x

x

 

* zaken met lokale gebondenheid kunnen ook op de locatie Maastricht worden behandeld.

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken.1

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen is tevens aangegeven welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Civiele kantonzaken: op alle locaties woensdag 10.00 uur (voor locatie B geldt dat om 10.00 uur de zaken A t/m L (alfabetische volgorde namen gedaagden) worden behandeld en om 11.00 uur M t/m Z)

Civiele rolzaken (overig) op de locaties Maastricht en Roermond woensdag 10.00 uur.

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden berecht door rechters, verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant.

Ook zaken van rechtzoekenden ten aanzien van wie anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank, worden behandeld door rechters van de rechtbank Oost-Brabant.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 26 februari 2013 en komt in de plaats van het op 5 januari 2013 door het gerechtsbestuur vastgestelde zaaksverdelingsreglement.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Limburg.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.