Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centrum PublieksparticipatieStaatscourant 2013, 8764Overig

Voornemen tot wijziging van het Nationaal Waterplan voor het onderdeel Windenergie op Zee inclusief het opstellen van een Milieueffectrapport, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken

De bewindslieden van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische Zaken (EZ) hebben het voornemen om het Nationaal Waterplan te wijzigen voor het onderdeel Windenergie op Zee, hierna te noemen Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Deze dient als ruimtelijk kader voor windenergieprojecten op zee. Ter voorbereiding op de Rijksstructuurvisie laat het Rijk een onderzoeksrapport opstellen over de milieueffecten (planMER).

De Commissie voor de m.e.r. is gevraagd advies te geven over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten. De in de Rijksstructuurvisie voorgenomen activiteiten kunnen effect hebben op Natura 2000-gebieden. De gevolgen voor die gebieden komen aan bod in een Passende beoordeling.

Waarom dit voornemen?

Windenergie op zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de overheid om 16% van onze energie duurzaam op te wekken. Het Rijk wil op zee ruimte bieden voor 6.000 MW aan windenergie. Enkele gebieden zijn in 2009 al aangewezen in het Nationaal Waterplan. In dit plan zijn ook twee zoekgebieden opgenomen waar aanvullend ruimte voor windenergie op zee gevonden moet worden: voor de Hollandse kust en ten noorden van de Waddeneilanden, buiten de 12-mijlzone. De Rijksstructuurvisie wijst deze gebieden concreet aan. Het Rijk geeft daarbij aan welke afwegingen zijn gemaakt en onder welke voorwaarden de aanleg van windparken op de Noordzee mogelijk is. Er worden nog geen locaties en opstellingen van windparken vastgelegd. Dat is pas aan de orde als er sprake is van een concreet initiatief.

Publieksparticipatie

Vanaf 3 april 2013 kunt u via het Centrum Publieksparticipatie een zienswijze indienen op het voornemen om te komen tot deze Rijksstructuurvisie. Ook maatschappelijke organisaties, sectoren en de kustoverheden zijn betrokken bij het voornemen, onder andere via het Overleg Infrastructuur en Milieu, en krijgen de gelegenheid hierop te reageren.

Wat willen we van u weten?

Om de Rijksstructuurvisie zo zorgvuldig mogelijk op te stellen, vraagt het ministerie van IenM u mee te denken over de volgende vraag:

  • Mist u na het lezen van de achtergrondinformatie thema’s, belangen of invalshoeken?

  • Zo ja, kunt u deze toelichten?

Informatie over het voornemen en het kaartmateriaal kunt u van 3 april 2013 tot en met 1 mei 2013 downloaden via www.centrumpp.nl onder ‘actuele zienswijzeprocedures’. Hier vindt u ook informatie over het verdere proces.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 3 april 2013 tot en met 1 mei 2013 reageren op het bovengenoemde voornemen.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur via het digitale zienswijzeformulier op www.centrumpp.nl. U kunt uw reactie ook per post zenden aan:

Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. Windenergie op Zee, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Informatiebijeenkomsten

Op 11 april 2013 (Noordwijkerhout) en 16 april 2013 (Egmond aan Zee) vinden informatiebijeenkomsten plaats over het voornemen. Informatie over locatie en aanvangstijdstip vindt u op www.centrumpp.nl.

Inzien

U kunt het voornemen en het kaartmateriaal ook inzien bij de ministeries van IenM en EZ in Den Haag.

Op www.noordzeeloket.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u ook informatie over windenergie op zee. Heeft u na het bezoeken van de websites nog vragen? Stuur dan een e-mail naar windopzee@minienm.nl. Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 456 80 16.

Vervolg

Aan het eind van de zienswijzetermijn worden alle zienswijzen verzameld en betrokken bij het opstellen van het planMER en de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Deze worden te zijner tijd ter inzage gelegd. U kunt ook dan uw zienswijze naar voren brengen. Uiteindelijk nemen de bewindslieden van IenM en EZ een besluit over de vaststelling van de Rijksstructuurvisie.