Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2013, 8586Vergunningen

Logo Gelderland
Kennisgeving Wet milieubeheer M.e.r.-beoordelingsplicht Frieslandcampina Domo te Borculo, Gelderland

Zaaknummer 2013-003699/MPM26936

Op 14 maart 2013 heeft FrieslandCampina Domo te Borculo door middel van een aanmeldingsnotitie mededeling gedaan van een voorgenomen activiteit binnen de inrichting, gelegen aan de Needseweg 23 te Borculo.

Het voornemen heeft betrekking op een verandering van de inrichting en het in werking hebben van de gehele inrichting na de verandering (revisievergunning). Het betreft een inrichting bestemd voor de productie van lactose, weiconcentraat, weipoeder, GOS (Galacto Oligo Sacharide en melkpoeder.

De aanvraag voor de benodigde vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet zijn bij Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel ingediend.

Beoordeling

Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJsel zijn verplicht te beoordelen of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten en het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel hebben in dit geval beslist dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is, omdat geen sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bedoeld in artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer.

Voor meer informatie over de voorgenomen activiteit wordt verwezen naar de ter inzage gelegde stukken.

Mogelijkheid van inzien

De aanmeldingsnotitie, de beoordeling en de bijbehorende stukken liggen van 2 april 2013 tot en met 14 mei 2013 ter inzage bij:

  • de gemeente Berkelland, tijdens de daar gebruikelijke openingsuren;

  • Waterschap Rijn en IJssel, tijdens de daar gebruikelijke openingsuren.

  • de provincie Gelderland, bij de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke openingsuren of kunnen worden ingezien via internet: www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Bezwaar en beroep

Deze beslissing is een voorbereidingsbeslissing ten behoeve van de ingediende aanvraag om een vergunning. Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan gezien artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht alleen bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden die los van het voor te bereiden besluit (de vergunning) rechtstreeks in hun belang zijn getroffen. Anderen kunnen in een later stadium zienswijzen indienen tegen de ontwerpbeschikking die wordt vastgesteld naar aanleiding van een aanvraag. Zij kunnen dan hun eventuele bezwaren tegen deze voorbereidingsbeslissing kenbaar maken. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99 of voor een mondelinge toelichting omtrent de beslissing of voor het maken van een afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer M. Daalwijk, telefoonnummer (0545) 25 02 86 van de gemeente Berkelland.

Arnhem, 2 april 2013

Gedeputeerde Staten van Gelderland