Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sociaal Economische RaadStaatscourant 2013, 8151Overig

Financieel jaarverslag 2012 en wijziging begroting 2012, SER

Bekendmaking

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 EN WIJZIGING BEGROTING 2012

De algemeen secretaris maakt – gelet op artikel 46, tweede en derde lid, en 52, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en artikel 4, tweede en derde lid, van het Reglement van Orde – bekend dat het ontwerp financieel jaarverslag 2012 alsmede de ontwerp verordening tot wijziging van de begroting van baten en lasten over het jaar 2012 ten kantore van de Sociaal-Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag voor een ieder ter lezing is neergelegd en aldaar tegen betaling der kosten verkrijgbaar is gesteld.