Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2013, 8066Overige mededelingen aan het wegverkeer

Logo AlkmaarPuza-8/2935 (Besluit tot intrekking van een gehandicaptenparkeerplaats)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALKMAAR;

overwegende, dat krachtens hun besluit van 12 nov.2003 nr. 25686 , aan de heer HP Melker wonende Dillenburgstraat 99, 1814 JZ Alkmaar ,

een gehandicaptenparkeerplaats nabij zijn woning is toegewezen;

dat de heer HP Melker is overleden ;

dat de gehandicaptenparkeerplaats daarom niet meer overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en het besluit van het college tot mandatering van deze bevoegdheid voor zover het de besluiten tot aanwijzing of intrekking van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen betreft aan het sectorhoofd Publiekszaken;

b e s l u i t e n :

het verkeersbord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 dat geplaatst is op grond van hun besluit van 12 nov. 2003 nr. 25686 voor een parkeerplaats naast de ingang van het app.complex Dillenburgstraat 80 t/m 129 te verwijderen. Hiermee komt het parkeerverbod op deze plaats te vervallen.

Alkmaar, 13 maart 2013.

het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

namens deze,

hoofd sector Publiekszaken,

mw. J.E.L.M. Knippen.

Dit besluit ligt vanaf 27 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de sector Publiekszaken, Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De sector Publiekszaken is geopend op maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

N.B.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van dit besluit.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.