Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 8006

Gepubliceerd op 27 maart 2013 09:00Logo Amsterdam
Kennisgeving omgevingsvergunning, ‘Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas)’, Amsterdam

Locatie: Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas)

Kenmerk: OLO 381031

Onderwerp: Oprichten kantoorgebouw

Namens Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maakt de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het volgende bekend:

Op 27 maart 2013 is, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, ten derde, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onder OLO-nummer 381031, een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Beethovenstraat (Plot 3 deelgebied Beethoven Zuidas), met bestemming daarvan tot kantoorgebouw.

De omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 28 maart 2013, gedurende zes weken ter inzage bij:

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie Amsterdam

Herikerbergweg 290

1101CT Amsterdam

T 020-2543600

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft, met de bijbehorende stukken, vanaf 1 november 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen naar voren gebracht.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet is van toepassing.

Deze kennisgeving is digitaal beschikbaar op http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen. De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is digitaal beschikbaar op.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl