Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 7989Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 maart 2013, nr. WJZ / 13044743, houdende wijziging van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 62, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 14, vierde lid, van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie wordt ‘de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013, met ingang van 4 april 2012’ vervangen door: de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012, met ingang van 4 april 2013.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 4 april 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 maart 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

1. Wijziging in de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie

Deze regeling beoogt een fout in de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie te herstellen. In artikel 14, vierde lid, werd abusievelijk verwezen naar de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013, waar verwezen had moeten worden naar de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012. Daarenboven dient artikel 14, vierde lid, in werking te treden op 4 april 2013 in plaats van 4 april 2012. Deze regeling heeft geen wijziging van de administratieve lasten of andere regeldrukvormen tot gevolg.

2. Inwerkingtreding en Vaste Verandermomenten

De inwerkingtredingsbepaling wijkt af van het in het Kabinetsstandpunt inzake Vaste Verandermomenten neergelegde uitgangspunt. De wijzigingsregeling beoogt een fout in het nieuwe vierde lid, van artikel 14 van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie te herstellen. Deze wijziging dient derhalve op dezelfde dag als artikel 14, vierde lid, van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie in werking te treden. In dit geval is afwijking van de Vaste Verandermomenten toegestaan.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.