Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2013, 7902Verkeersbesluiten

Logo Den HaagGemeente Den Haag, verkeersbesluit, Centrumgebied (instellen van een eenduidig voetgangersgebied waar fietsen is toegestaan)

Uw brief van

-

BESLUIT

Uw kenmerk

Ons kenmerk

SB2013-1105

Aantal bijlagen

Datum

20 maart 2013

Onderwerp

verkeersbesluit: Centrumgebied (instellen van een eenduidig voetgangersgebied waar fietsen is toegestaan)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen de op 5 februari 2013 ingekomen aanvraag van de heer M. Huisert van het Ingenieurs-

bureau Den Haag, ingediend namens de heer S. Leijs van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling.

afdeling Verkeer van de gemeente Den Haag, postbus 12655, 2500 DP Den Haag, tot het nemen

van een verkeersbesluit voor het instellen van een eenduidig voetgangersgebied waar fietsen is

toegestaan en waar (binnen venstertijden) laden en lossen is toegestaan, te weten in het gebied

omschreven als het Centrumgebied van Den Haag;

gelezen de op 28 februari 2013 ontvangen brief van de korpschef van de politie Haaglanden,

kenmerk 2013/02479;

overwegende,

inleiding:

dat het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft toegezegd te bezien

of het voetgangersgebied in de binnenstad ook buiten de winkeltijden ruimer kan worden open-gesteld voor de fietser (RM 2009.073/RIS 162.545);

dat het beleid van de gemeente Den Haag in de afgelopen jaren er op is gericht het fietsgebruik

in de stad aantrekkelijker te maken en dat het fietsgebruik ook daadwerkelijk is gegroeid;

dat de fietser nu via een goed en comfortabel stelsel van fietspaden de binnenstad kan bereiken, maar dat de fietser in de binnenstad de beschikbare ruimte moet delen met de andere verkeers-deelnemers, met name met de voetgangers;

dat is gebleken dat na de invoering van het verkeerscirculatieplan (2009), waarmee ook het

voetgangersgebied in het centrum is uitgebreid, meer mensen er voor kiezen om met de fiets naar het centrum te gaan;

dat bij de herinrichting van het Spui en de Grote Markt is uitgegaan van het principe dat al het verkeer, dus ook de fietser, “te gast” is in het voetgangersgebied, waarbij er voor is gekozen

om fietsers en voetgangers niet fysiek van elkaar te scheiden;

dat dit in de praktijk goed blijkt te functioneren want de fietsers passen hun snelheid aan en de voetgangers en fietsers houden goed rekening met elkaar;

openstelling buiten de winkeltijden:

dat een meerderheid van de gemeenteraad in 2009 heeft uitgesproken dat het wenselijk is om grotere delen van de binnenstad ook buiten de winkeltijden open te stellen voor de fietser

(RM 2009.073/RIS 162.545), hetgeen goed aansluit op de wens tot het stimuleren van het fiets-gebruik aangezien de fietser op deze manier vaker dichter bij zijn bestemming kan komen of

een meer directe route kan volgen;

dat het toelaten van de fiets leidt tot een levendiger binnenstad op de rustige momenten en ook

bijdraagt aan een grotere sociale controle in het gebied;

fietsen in het voetgangersgebied: 

dat het in de binnenstad op de meeste plaatsen ontbreekt aan de ruimte voor een afzonderlijke

fiets-infrastructuur (zoals fietspaden en fietsstroken) en dat het aantal attractiepunten en potentiële bestemmingen in de binnenstad zo groot en divers is dat het bestemmingsverkeer/

het fietsverkeer niet of nauwelijks met een aparte infrastructuur kan worden bediend;

dat bovendien fietsers op fietspaden geneigd zijn om harder te fietsen en minder rekening te houden met voetgangers op de fietsvoorziening, terwijl in een voetgangersgebied zoals de binnenstad de fietspaden juist vaak ook worden gebruikt door voetgangers en de voetgangers

deze fietspaden regelmatig oversteken waarmee de verkeersveiligheid in gevaar kan komen;

dat daarom het verruimen van de toegankelijkheid van het voetgangersgebied voor fietsers (RIS

181884) naar onze mening bij voorkeur moet plaatsvinden door de fietser toe te laten tot het

gehele voetgangersgebied: dit sluit goed aan op dat wat in en groot deel van het voetgangers-gebied in de binnenstad reeds gebruikelijk is, met name op de doorgaande (hoofd)routes en in de gebieden met een gemengd karakter;

dat niet alleen in de gemeente Den Haag reeds ervaring is opgedaan met het toelaten van fietsers

in voetgangersgebieden in de binnenstad maar dat dit ook in bijvoorbeeld Delft en Den Bosch al

sinds enkele jaren voor het gehele voetgangersgebied in de binnenstad is ingevoerd: op deze

wijze ontstaat er een groot aaneengeschakeld voetgangersgebied waarin de andere verkeers-deelnemers te gast zijn;

de huidige situatie in het centrumgebied:

dat het centrumgebied van Den Haag op dit moment reeds verschillende regimes kent voor het toestaan van het fietsen: voor het grootste deel van het winkelgebied geldt dat het fietsen er in

het geheel niet is toegestaan maar enkele routes zijn van dit verbod uitgezonderd (bijvoorbeeld

in de Grote Marktstraat is fietsen toegestaan en is een verplicht fietspad aangelegd), daarnaast

is het fietsen toegestaan op de routes via de Gravenstraat en de Nieuwstraat/Raamstraat en het

fietsen is ook toegestaan in grote delen van het voetgangersgebied die geen onderdeel uitmaken van het winkelgebied zoals de Turfmarkt en de omgeving Oude Molstraat/Molenstraat;

dat door de invoering van het verkeerscirculatieplan nu ook de weggedeelten Spui/Hofweg en Grote Markt/Lutherse Burgwal onderdeel uitmaken van het voetgangersgebied terwijl deze wegvakken tegelijk ook onderdeel vormen van het hoofdroutenet voor de fiets;

dat verder recentelijk ook de Lange Poten en een deel van het Plein zijn heringericht en autovrij

zijn gemaakt, zodat fietsen daar formeel niet is toegestaan;

dat de fietsroutes door de binnenstad ook in vormgeving geen eenduidig beeld bieden (zo is de route Kerkplein/Riviervismarkt - Dagelijkse Groenmarkt/Grote Halstraat – Gravenstraat – Buitenhof een intensief gebruikte doorgaande fietsroute waarbij de fietser gebruik maakt van de rijloper die ook door de tram wordt gebruikt) terwijl het grootste deel van het kernwinkelgebied ook niet is ingericht op het gebruik van fiets (met name de straten tussen de Grote Marktstraat en de Dagelijkse Groenmarkt – de Gravenstraat, de Grote Markt, de Hoogstraat, Schoolstraat, de Plaats, de Annastraat, het Noordeinde (ten zuidoosten van de Molenstraat), de Lange Poten, de Korte Poten en de oostzijde van het Plein);

dat het voetgangersgebied buiten het kernwinkelgebied een meer gemengd karakter heeft (het

Hofkwartier, het Pleinkwartier (o.a. Korte Houtstraat, Herenstraat) en het Wijnhavenkwartier/

De Resident (o.a. Turfmarkt): hier is fietsen toegestaan en is de fietser te gast in het voet-gangersgebied zonder dat speciale fietsvoorzieningen zijn aangelegd;

de voorgestelde situatie:

dat in het nu voorliggende verkeersbesluit wordt uitgegaan van één verkeersregime voor het gehele centrumgebied, te weten het instellen van een voetgangersgebied waarbij laad- en losverkeer blijft toegestaan binnen de huidige venstertijden, openbaar vervoer blijft toegestaan conform huidige lijnvoering en fietsen de gehele dag wordt toegestaan;

dat deze verkeerskundige regeling alleen bij de toegangen van het centrumgebied door middel

van borden zal worden vermeld, zodat binnen het centrumgebied geen aanvullende bebording nodig is;

dat deze aanpak aansluit bij het verkeersregime dat in het kader van het Verkeercirculatieplan

al is ingesteld op de gebieden Spui/Hofweg en Grote Markt/Lutherse Burgwal, zodat deze weg-

gedeelten nu buiten het verkeersbesluit worden gehouden;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige maatregelen het volgende wordt nagestreefd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

voor de woonomgeving;

dat ten aanzien van de onderhavige maatregel het overleg als bedoeld in artikel 24 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat het voornemen om deze verkeersmaatregel in te stellen op de voorgeschreven wijze is

gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneinde

belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken;

dat geen reacties zijn ingekomen;

dat ten aanzien van de onderhavige maatregel het overleg als bedoeld in artikel 24 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegen

binnen de bebouwde kom van die gemeente;

dat op grond van de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het

daarop gebaseerde ondermandaatbesluit het hoofd Juridische Zaken en Milieutoezicht bevoegd

is dit besluit te ondertekenen;

gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4

eerste lid, artikel 12 onder a en b sub VII, artikel 15, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990);

BESLUITEN:

I. door het plaatsen van diverse borden volgens model G07zb en G07ze van Bijlage 1 van

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden

inhoudende "fietsen toegestaan" (met een maximumsnelheid van 15 km per uur) en

"laden en lossen (met een maximumsnelheid van 15 km per uur) toegestaan op maandag

tot en met vrijdag van 05.00 uur tot 11.30 uur/op zaterdag en zondag van 06.00 uur tot

11.30 uur", de onderstaande weggedeelten aan te wijzen als een voetgangersgebied waar

fietsen is toegestaan (met een maximumsnelheid van 15 km per uur) en waar laden en

lossen tijdens de genoemde uren is toegestaan (met een maximum-snelheid van 15 km

per uur), dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekenin:

Grote Marktstraat (geheel)Grote Markt (lage gedeelte)Laan 1 t/m 3Boterstraat (geheel)Schoolstraat (geheel)Visbanken (geheel)Vlamingstraat (geheel)Weversplaats (geheelSpuistraat (geheel)Nieuwstraat (geheel)Haagsche Bluf (geheel)Venestraat (geheel)Kettingstraat (geheel)Gortstraat (geheel)Achterom (tussen Kissemstraat en Dagelijkse Groenmarkt/Gravenstraat)  KissemstraatVoldergracht (geheel)1e Haagpoort (geheel)Voldergracht (geheel)Wagenstraat (tussen Gedempte Gracht/Gedempte Burgwal en Weversplaats)Raamstraat (tussen Gedempte Burgwal en Vlamingstraat)Achter Raamstraat (geheel)Riviermarkt (geheel)Rond de Grote Kerk (geheel)Kerkplein (uitgezonderd rijbaan tussen Prinsestraat en Torenstraat)Driehoekjes (geheel)Grote Halstraat (geheel)Dagelijkse Groenmarkt (geheel)Buitenhof 1 t/m 22 & 37 t/m 65Halstraat (geheel)Gravenstraat (geheel)Noordeinde 1 t/m 62Hoogstraat (geheel)Annastraat (geheel)Papestraat (geheel)Nobelstraat (tussen parkeergarage 2b en de Oude Molstraat)Oude Molstraat (geheel)Juffrouw Idastraat (tussen de Prinsestraat en de Oude Molstraat)Molenstraat (geheel)Plaats (geheel m.u.v. rijbaan)Hofplaats (geheel)Lange Poten (geheel)Bagijnestraat 1 t/m 15Plein 1 t/m 23Herenstraat (geheel)Korte Poten (geheel)Apendans (geheel)Korte Houtstraat 1 t/m 14Spuiplein (geheel)Turfmarkt (geheel)Schedeldoekshaven (tussen parkeergarage 80 en Turfmarkt)Wijnhaven (uitgezonderd rijbaan)Cliostraat (geheel)Clioplein (geheel)Muzenplein (geheel)Muzenstraat (geheel)Calliopestraat (geheel)  II. dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-besluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld; III. dat bovengenoemde maatregelen gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij de Dienst Stadsbeheer, afdeling Milieu en Vergunningen/Juridische Zaken en Milieutoezicht, Spui 70, Den Haag. Burgemeester en wethouders van Den Haag,namens dezen:hoofd Juridische Zaken en Milieutoezicht,       M. Wilbrink Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: Burgemeester en wethouders van Den HaagAWB/bezwaarPostbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG In het bezwaarschrift moet het volgende staan:- naam en adres;- de datum en handtekening;- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk);- de argumenten voor bezwaar;- dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.  Afdruk aan:- 1x Politie Haaglanden, bureau Verkeer (Burg. Patijnlaan), dhr. Knaap- 1x DSB/IBDH (1e Haagpoort, BA04.56), dhr. Huisert- 1x DSO/afd. Verkeer en Infrastructuur (Spui B07.17), dhr. Teule- 1x Stadsdeelkantoor Centrum (SP F02.24), dhr. Jouvenaar