Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeevangStaatscourant 2013, 7566Ruimtelijke plannen

Logo Zeevang
Kennisgeving inwerkingtreding vernieuwd uitwerkingsplan Waterrijk deel 1A 2011, Zeevang

Het dagelijks bestuur van de gemeente Zeevang maakt ingevolge de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

Het Uitwerkingsplan Waterrijk deel 1A 2011 is op 22 januari 2013 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het uitwerkingsplan heeft van 24 januari tot en met 7 maart 2013 (beroepstermijn van zes weken) ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen beroepschriften ingediend. Het uitwerkingsplan is daarmee per 8 maart 2013 onherroepelijk in werking getreden.

Het plangebied omvat het eerste deel van het gebied WG-U-1 zoals opgenomen op de planverbeelding van het bestemmingsplan Waterrijk 2009 en is gesitueerd op de percelen kadastraal bekend gemeente Oosthuizen, sectie C, nrs. 610 en 611, gelegen aan de Seevancksweg te Oosthuizen en grenst aan de noordzijde aan de wijk Watering III. Dit plan vervangt het eerder (d.d. 12 april 2011) vastgestelde Uitwerkingsplan Waterrijk deel 1A.

Het Uitwerkingsplan Waterrijk deel 1A 2011 ligt met ingang van 22 maart 2013 ter inzage in het gemeentehuis van Zeevang, op de afdeling Bouwen, Wonen, Zorg, Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen op maandag t/m woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor inzage kunt u zich melden bij het Klantcontactcentrum. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de websites www.zeevang.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Oosthuizen, 20 maart 2013

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.