Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2013, 7459Vergunningen

Logo Echt-Susteren
Verleende omgevingsvergunning woonhuis Kerkveldsweg Oost in Echt, Echt-Susteren

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) besloten hebben om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

  • SAJ Wolters, Brugweg te Echt voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis op het perceel aan de Kerkveldsweg Oost ong. te Echt, kadastraal bekend sectie K, nummer 6092 in Echt.

De aanvraag, de beschikking en alle overige relevante stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van donderdag 21 maart 2013 gedurende een periode van 6 weken (tot en met woensdag 01 mei 2013) op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot de Afdeling Dienstverlening, team Wabo.

Bent u het oneens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit is de wettelijke termijn. Daarna mag uw beroep niet meer in behandeling worden genomen.

Stuur uw beroepschrift naar: Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

In uw beroepschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u beroep indient;

  • de datum en uw handtekening.

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffier van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt, met ingang van de dag na de dag van publicatie tot het einde van de beroepstermijn, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, voor eenieder ter inzage bij de receptie (Nieuwe Markt 55 te Echt).

Echt-Susteren, 20 maart 2013