Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2013, 7275Ruimtelijke plannen

Logo Lingewaard
Ontwerp-weigering omgevingsvergunning voor plaatsen ponyschuur nabij Kloosterhof te Doornenburg, Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat gelet op artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende ontwerp-weigering omgevingsvergunning ter inzage ligt:

Ontwerp-weigering omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ponyschuur nabij Kloosterhof te Doornenburg

De ontwerp-weigering omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De ontwerp-weigering omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt voor een ieder met ingang van donderdag 21 maart 2013 op de volgende wijzen gedurende zes weken ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • De ontwerp-weigering omgevingsvergunning is digitaal in te zien op de website van de gemeente Lingewaard (www.lingewaard.nl) onder wonen→actueel→bekendmakingen→omgevingsvergunning→ontwerp-weigering omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ponyschuur nabij Kloosterhof te Doornenburg;

  • Zowel de digitale als analoge ontwerp-weigering omgevingsvergunning ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum te Bemmel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon (026) 326 01 11.

Een ieder kan binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel. Degene die een mondelinge zienswijze kenbaar wil maken kan een afspraak maken via een medewerker van het Klant Contact Centrum via telefoonnummer (026) 326 01 11.

Bemmel, 20 maart 2013