Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2013, 7164Ruimtelijke plannen

Logo Vlissingen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kenniswerf West’, Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening jo. Afd. 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat vanaf 21 maart 2013 voor een ieder gedurende zes weken (t/m 1 mei 2013) in de hal van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen, ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Kenniswerf West. Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft tot doel de regeling van het onderwijs- en bedrijvengebied Kenniswerf West, omsloten door de Oude Veerhavenweg (oostzijde), de Prins Hendrikweg (zuidzijde), Het Kanaal door Walcheren (westzijde) en de Edisonweg (noordzijde).

Deze publicatie en het ontwerp-raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan zijn digitaal raadpleegbaar via het webadres van de gemeente www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen (rubriek ‘ontwerp-bestemmingsplannen’). De digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via de wettelijk verplicht gestelde website www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0718.BPKW01-ON01. Deze website is ook te bereiken via het hiervoor genoemde webadres van de gemeente, waar een link staat aangegeven naar genoemde landelijke website.

Ter inzage liggen:

  • 1. de papieren versie van het ontwerp van het bestemmingsplan (toelichting, regels, verbeelding);

  • 2. het ontwerp-raadsbesluit tot het vaststellen van dit bestemmingsplan en tot het niet vaststellen van een exploitatieplan.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder zijn zienswijze over dit ontwerp-bestemmingsplan en over het ontwerp-raadsbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met Dhr. J. Francke, tel. 0118.487282.

Vlissingen, 20 maart 2013

Burgemeester en wethouders van Vlissingen, de gemeentesecretaris J.J. van Houdt

de burgemeester, R.H. Roep