Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 7163Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenGemeente Sittard-Geleen - Verkeersbesluit IGPP - Sittard, Henri Weltersstraat 1

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen maken (ingevolge art. 26 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) bekend dat

zij besloten hebben om een individuele gehandicaptenparkeerplaats in te richten ter hoogte van de Henri Weltersstraat 1 in Sittard voor de bewoner van Henri Weltersstraat 48.

Verkeersmaatregel

Deze verkeersmaatregel zal uitgevoerd worden middels het plaatsen van het bord gehandicaptenparkeerplaats (E06) met daaronder het kenteken (23-HD-FH) op een onderbord (OB309).

Op de foto en de kaart behorend bij het verkeersbesluit is de situering van de beoogde individuele gehandicaptenparkeerplaats aangegeven.

Het inrichten van de individuele gehandicaptenparkeerplaats wordt noodzakelijk geacht in het kader van de ‘Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen 2007’. Verder in het kader van de verkeersveiligheid, de bescherming van weggebruikers en passagiers, de waarborging van de bereikbaarheid, de doorstroming en de bruikbaarheid van de weg, alsmede de voorkoming van door het verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder. Van toepassing zijn hier artikel 2, lid 1, sub a tot en met c en artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994,

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 14maart2013 tot en met woensdag 24april 2013. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Deze ter inzagelegging is vanuit het oogpunt van een zorgvuldige belangenafweging (afdeling 3.2 Algemene wet bestuursrecht).

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA SITTARD

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en, de gronden van het bezwaar.