Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2013
Nr. 7107

Gepubliceerd op 15 maart 2013 09:00

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenLogo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Aanwijzen verplicht fietspad langs de Reuzenhoeksedijk tussen Terneuzen en Reuzenhoek; instellen voorrang op fietsoversteken.

2013005366

Betreft: Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Reuzenhoeksedijk tussen Terneuzen en Reuzenhoek;

Instellen voorrang op fietsoversteken Knapzakweg, Valweg en Groeneweg.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Reuzenhoeksedijk gelegen is tussen Terneuzen en Reuzenhoek in de gemeente Terneuzen;

 • -dat deze weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg A, met een snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -dat deze weg, mede door de ontsluitingsstructuur van Terneuzen, veelvuldig wordt gebruikt door (sluip)verkeer uit het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen dat een bestemming heeft in het noordelijk deel van de kern Terneuzen en het industriegebied ten westen hiervan;

 • -dat de Reuzenhoeksedijk onderdeel vormt van een utilitaire fietsroute, met school-thuis verkeer;

 • -dat over de Reuzenhoeksedijk circa 1.800 motorvoertuigen en circa 120 fietsers per werkdag rijden;

 • -dat de Reuzenhoeksedijk daardoor door fietsers als (subjectief) onveilig wordt ervaren;

 • -dat het daarom gewenst is om langs de Reuzenhoeksedijk een fietsvoorziening aan te brengen;

 • -dat het gezien de snelheidslimiet op de Reuzenhoeksedijk gewenst is om de bromfietsers over de hoofdrijbaan te laten rijden;

 • -dat het gezien de huidige voorrangssituatie op de Reuzenhoeksedijk gewenst is de voorrang op de fietsoversteken te regelen ten gunste van het gemotoriseerde verkeer;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 07-02-2013);

besluit:

 • -tot het aanwijzen van een in twee richtingen te berijden verplicht fietspad langs de Reuzenhoeksedijk tussen de bebouwde kom van Terneuzen en Reuzenhoek, door het plaatsen van de borden G11 en G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het regelen van de voorrang op de fietsoversteken ten gunste van het gemotoriseerde verkeer op de Knapzakweg, de Valweg en de Groeneweg, door het aanbrengen van haaientanden op het fietspad.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekeningen 3323-201 t/m 3323-204 en 3323-206 van Royal Haskoning Infrastructuur & Transport te Goes.

Middelburg, 19 februari 2013.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ir. P.J. Stouten,

hoofd afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl