Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rotterdam - Hoek van HollandStaatscourant 2013, 6847Verkeersbesluiten

Logo Rotterdam - Hoek van HollandAdvies

Aan : Secretaris van de deelgemeente, dhr. A. Daamen

Van : Brenda van de Laar

Datum : 23 januari 2013

Betreft : verlengen ontheffing Oranjedijk

Aanleiding

Op 3 december 2012 vraagt de heer D. Sonneveld wonende aan de Korte Kruisweg 111 te Maasdijk om het verlengen van zijn ontheffing van 2006 en 2009 voor het mogen berijden van de Oranjedijk in Hoek van Holland.

Deze ontheffing is gewenst omdat hij toezichthouder is op landbouwgronden van de familie V.d. Marel- De Jong uit Ruien op een perceel aan de Oranjedijk in Hoek van Holland.

Gebruikers van dit wegvak zijn dus fietsers en bromfietsers. Voor bromfietsers geldt op dit wegvak een maximum toegestane snelheid van 30 kilometer per uur.

Probleemstelling/aanpak/uitwerking

Als gevolg van de aanwijzing van de Oranjedijk tot verplicht fiets/bromfietspad, is het landbouwgrond formeel alleen bereikbaar als voetganger, (brom)fietser, bestuurder van een invalidenvoertuig of als ruiter.

Doelstelling

De wegbeheerder dient zijn beleid zodanig vorm te geven, dat onder meer de veiligheid op de weg verzekerd is en de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Daarnaast getuigt het van realiteitszin, dat de wegbeheerder dusdanige maatregelen treft,

dat weggebruikers hun doel op een redelijk normale manier kunnen bereiken.

Oplossing en afweging van belangen

De Wegenverkeerswet 1994 en de daaruit voortvloeiende Algemene maatregelen van

Bestuur bieden de wegbeheerder de mogelijkheid ontheffing te verlenen van bepaalde voorschriften van die verkeerswetgeving. Aan een ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden.

De beperkingen kunnen onder meer zijn gericht op tijdsduur en reikwijdte van de ontheffing, categorieën van voertuigen en toegestane massa’s en maatvoering van voertuigen. Indien de beperkingen worden genegeerd, wordt gesteld, dat er wordt gehandeld zonder ontheffing. Dit is geen afzonderlijk strafbaar feit, maar overtreding van het voorschrift waar de ontheffing aanvankelijk voor is bedoeld.

De voorschriften moeten onder meer tot doel hebben de veiligheid op de weg te verzekeren en/of het beschermen van weggebruikers en passagiers. Het handelen in strijd met de voorschriften van een ontheffing is een, expliciet genoemd, strafbaar feit. Derhalve kunnen de nadere voorschriften afgedwongen worden. Overtreding van de nadere voorschriften levert echter geen ongeldig verklaring van de ontheffing op.

Rechtmatigheid Vanwege de aard en situering van de weg alsmede artikel 1 van het Delegatiebesluit verkeersbesluiten college Rotterdam, d.d. 21 maart 2006, is het dagelijks bestuur van de deelgemeente wegbeheerder op die weg en bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994.

Op 31 maart 2009 (rond20090187) heeft het dagelijks bestuur besloten de verkeersbesluiten voor het verlenen van ontheffingen voor het berijden van fietspaden te mandateren aan de deelgemeentelijke secretaris.

Uitvoering en kosten Aan een ontheffing dient een verkeersbesluit ten grondslag te liggen. Dit houdt onder meer in, dat de politie om advies moet worden gevraagd. Omdat ontheffing van een verkeersvoorschrift een zogenaamd verkeersbesluit in “enge” zin is, wordt aan de houder van een ontheffing een beschikking verleend.

In de “Legesverordening 2012” van de gemeente Rotterdam zijn ontheffingen ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 niet met name genoemd. Derhalve gelden per beschikking de standaard legeskosten ad € 6,80.

Advies

De heer D. Sonneveld maakt gebruik van meerdere motorvoertuigen. Het verdien derhalve aanbeveling aan de bestuurder van een motorvoertuig ontheffing te verlenen. Om onnodige vroegtijdige wijziging in een beschikking te voorkomen, adviseer ik u in de beschikking geen kenteken van een motorvoertuig op te nemen, maar uitsluitend de bepaling, dat het kenteken van het gebruikte motorvoertuig op naam gesteld moet zijn.

Ik adviseer u tevens aan de ontheffing een aantal beperkingen en een aantal voorschriften te

verbinden.

De beperkingen zijn:

 • -Maximum geldigheidsduur van drie jaren.

 • -Expliciet omschreven wegvak te weten Oranjedijk.

 • -Maximum toegestane voertuigbreedte, inclusief lading.

 • -Maximum toegestane massa van het voertuig, inclusief eventuele aanhangwagen.

De voorschriften betreffen:

 • -Maximum toegestane snelheid.

 • -Gebruik alarmverlichting.

 • -Stilstaan en parkeren.

 • -maximale breedte van 2.00 meter.

Advies

De politie Rotterdam-Rijnmond, district 1, chef wijkteam-plus Hoek van Holland heeft d.d. 29 december 2012 positief geadviseerd op het conceptbesluit.

Aan Stadsbeheer, werf Hoek van Holland is een advies gevraagd. Helaas was de werf niet in de gelegenheid om op tijd advies te leveren over deze ontheffing.

Communicatie

Het verkeersbesluit dient te worden gepubliceerd in de Staatscourant en de Hoekse Krant.

Het besluit schriftelijk mede te delen aan de aanvrager.

Financiële consequenties

Geen

Advies

Geadviseerd wordt:

1.Aan de heer D. Sonneveld een ontheffing te verlenen op grond van Wegenverkeerswet conform bijgaand besluit.

Blad 1 - Besluitnummer rond/2012/0723

De secretaris van de deelgemeente Hoek van Holland,

daartoe bevoegd ingevolge :

• artikel 149 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet 1994, en

• artikel 49 van de Deelgemeenteverordening 2002, en

 • artikel 1 van het Delegatiebesluit verkeersbesluiten college Rotterdam;

 • het mandaatbesluit van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland op 31 maart 2009, besluit nummer rond20090187,

gelet op het gestelde in:

• artikel 150 van de Wegenverkeerswet 1994, en

(beperkingen en voorschriften ontheffing — verbod te handelen in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften)

• artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en (ontheffingen en vrijstellingen)

• artikel 18 en 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, en (aard en omvang / redenen, doelstelling en afweging van belangen)

• artikel 151 van de Wegenverkeerswet 1994, en

• de Legesverordening 1995 van de Gemeente Rotterdam, en

(kosten verbonden aan de ontheffing)

• artikel 160 lid 1 sub e van de Wegenverkeerswet 1994, (opsporingsambtenaren en controlebevoegdheden)

overwegende dat:

 • 1*de Oranjedijk een voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg is welke is gelegen buiten de bebouwde kom Hoek van Holland in de gemeente Rotterdam,

 • 2*deze weg in beheer is bij de deelgemeente Hoek van Holland,

 • 3*de maatregel geen afbreuk doet aan het verzekeren van de veiligheid op de weg,

 • 4*de maatregel strekt tot het:

 • 5*verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 6*in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 7*zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 8*bieden van gelegenheid aan de aanvrager een perceel bouwgrond over de weg te bereiken dan wel te verlaten met gebruikmaking van een motorvoertuig;

Gelezen het advies van de korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond in casu de chef wijkteam- plus Hoek van Holland,

(art. 24 aanhef en sub a BABW)

Blad 2 - Besluitnummer rond/2012/0723

BESLUIT :

1.

A

Onverlet de overige bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en de daaruit voortvloeiende Algemene maatregelen van Bestuur ONTHEFFING te verlenen van het gestelde in artikel 10 lid 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, aan:

De heer D. Sonneveld, geboren te Naaldwijk op

13 maart 1934, wonende aan de Korte Kruisweg 111 te maasdijk.

Toezichthouder op landbouwgronden van de familie V.d. Marel- De Jong

uit Ruien op een perceel aan de Oranjedijk in Hoek van Holland.

en daartoe aan de genoemde persoon een beschikking af te geven om hem zodoende de gelegenheid te bieden als bestuurder van een motorvoertuig of samenstel van voertuigen, dat in gebruik is bij en waarvan het kenteken op naam is gesteld van diegene aan wie de beschikking is afgegeven, het verplichte (brom)fietspad te gebruiken van de Oranjedijk te Hoek van Holland,

B met de beperking, dat:

1- De beschikking voor de heer D. Sonneveld een geldigheidsduur heeft van drie jaren dan wel zo veel korter indien de noodzaak van de maatregel ophoudt te bestaan.

2- De ontheffing uitsluitend geldt voor de Oranjedijk te Hoek van Holland.

3- Het gebruikte motorvoertuig of samenstel van voertuigen, inclusief de lading, de breedte van 2.00 meter NIET te boven gaat.

4- Het gebruikte motorvoertuig of samenstel van voertuigen, inclusief de lading, de massa van 3.500 kilogram NlET te boven gaat.

2.

Aan de beschikking zijn de navolgende voorschriften verbonden:

1- Tijdens het gebruik van het eerder genoemde wegvak mag niet sneller worden gereden dan 30 kilometer per uur.

2- Tijdens het gebruik van het verplichte (brom)fietspad moet, op die momenten dat de omstandigheden van dien aard zijn dat bet gebruik van dimlicht is voorgeschreven, tevens de ‘alarm’ lichten worden gevoerd.

3- Het is niet toegestaan het gebruikte motorvoertuig of samenstel van voertuigen, alsmede aanhangwagens, op het verplichte (brom)fietspad stil te laten staan of te parkeren. Dit geldt tevens voor de tot de weg behorende paden en bermen.

3.Zich het recht voor te behouden op grond van moverende redenen dit besluit geheel of ten dele in te trekken. Als moverende redenen worden genoemd:

1- Meerdere malen negeren van een of meerdere in dit besluit genoemde beperkingen of voorschriften.

2- Het ingrijpend wijzigen van de verkeersituatie dan wel het geheel of ten dele vervallen van de noodzaak voor de ontheffing.

3- Het niet voldoen van de Ieges.

4- Het ontstaan van onaanvaardbare schade aan de weg, met inbegrip tot de weg

behorende paden en bermen, als gevolg van het gebruik van de ontheffing

4 Dit besluit in de staatscourant en op de voor de deelgemeente gebruikelijke wijze te publiceren en zodoende onder meer belanghebbenden erop te wijzen, dat gedurende zes weken na openbaarmaking van dit besluit, hiertegen bezwaar kan worden gemaakt op grond van de algemene wet bestuursrecht.

Aldus vastgesteld door de deelgemeentelijke secretaris d.d. 24 januari 2013.

de secretaris,

A.P.W.M. Daamen

origineel, getekend exemplaar:

* deelgemeente Hoek van Holland - archief

kopie van dit besluit zenden aan:

1*deelgemeente Hoek van Holland: - voorlichting

- afdeling Financiën / FAD

 • 1* Stadsbeheer Rotterdam, werf Hoek van Holland

 • 2* politie Rotterdam-Rijnmond: - district Waterweg-Noord, wijkteam-plus Hoek van Holland

- Eenheid Verkeer, bureau Verkeersondersteuning, postbus 70023, 3000 LD Rotterdam

 • 1* Stadstoezicht - Cluster Zuid, postbus 750, 3000 AT Rotterdam

  - afdeling Beleid & Ontwikkeling, postbus 750, 3000 AT Rotterdam

 • 1* brandweer Rotterdam-Rijnmond, afdeling Planologie / Preventie, postbus 9152, 3007 AD Rotterdam

BESCHIKKING

De secretaris van de deelgemeente Hoek van Holland verleent, overeenkomstig het besluit van 24 januari 2013, besluitnummer rond2012/0723, aan:

De heer D. Sonneveld, geboren te Naaldwijk op

13 maart 1934, wonende aan de Korte Kruisweg 111 te maasdijk.

Toezichthouder op landbouwgronden van de familie V.d. Marel- De Jong

uit Ruien op een perceel aan de Oranjedijk in Hoek van Holland.

ONTHEFFING

van het gestelde in artikel 10 lid 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens1990 en hem zodoende de gelegenheid te bieden als bestuurder van een motorvoertuig of samenstel van voertuigen, dat in gebruik is bij en waarvan het kenteken op naam is gesteld van diegene aan wie de beschikking is afgegeven, het verplichte (brom)fietspad te gebruiken van de Oranjedijk te Hoek van Holland, onder de navolgende beperkingen en voorschriften:

BEPERKINGEN

Aan de ontheffing zijn de volgende beperkingen verbonden:

1- De beschikking voor de heer D. Sonneveld een geldigheidsduur heeft van drie jaren dan wel zo veel korter indien de noodzaak van de maatregel ophoudt te bestaan.

2- De ontheffing uitsluitend geldt voor de Oranjedijk te Hoek van Holland.

3- Het gebruikte motorvoertuig of samenstel van voertuigen, inclusief de lading, de breedte van 2.00 meter NIET te boven gaat.

4- Het gebruikte motorvoertuig of samenstel van voertuigen, inclusief de lading, de massa van 3.500 kilogram NlET te boven gaat.

Indien een of meerdere beperkingen van deze beschikking worden genegeerd, maakt u zich schuldig aan overtreding van het voorschrift waar de ontheffing aanvankelijk voor is bedoeld.

VOORSCHRIFTEN

1- Tijdens het gebruik van het eerder genoemde wegvak mag niet sneller worden gereden dan 30 kilometer per uur.

2- Tijdens het gebruik van het verplichte (brom)fietspad moet, op die momenten dat de omstandigheden van dien aard zijn dat bet gebruik van dimlicht is voorgeschreven, tevens de ‘alarm”lichten worden gevoerd.

3- Het is niet toegestaan het gebruikte motorvoertuig of samenstel van voertuigen, alsmede aanhangwagens, op het verplichte (brom)fietspad stil te laten staan of te parkeren. Dit geldt tevens voor de tot de weg behorende paden en bermen.

Indien een of meerdere voorschriften van deze beschikking worden genegeerd, maakt u zich schuldig aan overtreding van artikel 150 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

De houder van deze beschikking is op eerste vordering van de in artikel 159 van de Wegenverkeerswet bedoelde personen als bestuurder van een motorrijtuig verplicht dat motorrijtuig te doen stilhouden alsmede deze beschikking behoorlijk ter inzage af te geven.

INTREKKING

Deze beschikking kan worden ingetrokken indien:

1- Meerdere malen negeren van een of meerdere in dit besluit genoemde beperkingen of voorschriften.

2- Het ingrijpend wijzigen van 1e verkeersituatie dan wel het geheel of ten dele vervallen van de noodzaak voor de ontheffing.

3- Het niet voldoen van de Ieges.

4- Het ontstaan van onaanvaardbare schade aan de weg, met inbegrip tot de weg

behorende paden en bermen, als gevolg van het gebruik van de ontheffing

De kosten van deze beschikking bedragen € 6,80 en dienen bij afgifte van de beschikking te worden voldaan.

Aldus vastgesteld door de deelgemeentelijke secretaris d.d. 24 januari 2013.

de secretaris,

A.P.W.M. Daamen.

Kopie aan : Archief / Afdeling voorlichting / Afd. Beleid en Regie/brsc