Logo Sliedrecht
Ontwerpbestemmingsplan Benedenveer, Sliedrecht

Ter inzage

Vanaf 15 maart 2013 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Benedenveer’ ter inzage. Gedurende zes weken, dus tot en met 25 april 2013, kan een ieder het plan inzien in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het tabblad ‘Een plan bekijken’‘Bestemmingsplannen’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp27Benedenveer-2001). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op de website van de gemeente, www.sliedrecht.nl, via: Plannen en projecten Ruimtelijke Plannen.

Plangebied

Het plangebied bestaat globaal uit het gebied tussen de Baanhoek en Craijensteijn en tussen de Parallelweg en het Merwebolderterrein. Kenmerkend voor het plangebied is de dijkbebouwing langs de Baanhoek en het terrein van de ASVZ (Merwebolder). De grens van het plangebied wordt gevormd de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen aan de westzijde, de Beneden-Merwede aan de zuidzijde en het woongebied Craijensteijn aan de noordoostzijde.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Benedenveer is conserverend van karakter. Dit betekent dat de bestaande planologische situatie als uitgangspunt is genomen en dat bestaande bouw- en gebruiksrechten zijn gerespecteerd. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet in het bestemmingsplan opgenomen.

De kenmerkende lintbebouwing langs de Baanhoek en de Parallelweg heeft een woonbestemming gekregen. Om het open zicht op de Merwede te garanderen is een groot deel van de dijk bestemd voor ‘Groen’. Het gebied ten noorden van de dijk is voor het merendeel in gebruik door ASVZ (Merwebolder), een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit terrein heeft de bestemming ‘Maatschappelijk’ gekregen met flexibele bouw- en gebruiksregels. Het bestemmingsplan kent daarnaast vier wijzigingsbevoegdheden naar woningbouw en één wijzigingsbevoegdheid naar verkeer-verblijfsgebied. Deze gebieden kunnen op een later moment binnen de geformuleerde eisen en randvoorwaarden worden ontwikkeld.

Mogelijkheid zienswijzen

Tijdens de periode waarin het plan ter inzage ligt kunt u op de website van de gemeente digitaal een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u ook schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling ROBM, telefoon (0184) 495 956.

Naar boven