Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2013, 6802Interne regelingen

Besluit van de directeur-generaal Uitvoering van 4 maart 2013, nr. ZXX1337391, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Uitvoering 2013 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Uitvoering 2013)

De directeur-generaal Uitvoering,

Gelet op artikel 17 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012;

Besluit:

§ 1. Directoraat-generaal Uitvoering

Artikel 1.1

Aan de directeur-generaal Uitvoering is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen die de vaststelling of wijziging behelzen van ministeriële standpunten over belangrijke onderwerpen van algemeen beleid op zijn werkterrein;

 • b. het opleggen van disciplinaire maatregelen, bedoeld in artikel 81 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het verlenen van onvrijwillig ontslag;

 • c. onderwerpen op het gebied van beleid(sontwikkeling) en -strategie en alle onderwerpen met een niet-routinematig karakter;

 • d. onderwerpen waarvan hij mededeling heeft gedaan dat deze door hem zullen worden behandeld.

Artikel 1.2

 • 1. Aan de manager van het Bureau Centrale Bestuursondersteuning wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan de manager van het Bureau Centrale Bestuursondersteuning wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het uitvoeren van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet behoren tot zijn werkterrein, maar waarvoor hij schriftelijk opdracht heeft gekregen van een functionaris.

 • 3. Aan de manager van het Bureau Centrale Bestuursondersteuning wordt voorts voor de onder hem ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;

  • b. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • c. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie;

  • d. de detachering van medewerkers bij of door het Bureau Centrale Bestuursondersteuning;

  • e. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • f. het nemen van beslissingen inzake overwerk;

  • g. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker niet zijnde een uitbreiding van de arbeidsduur;

  • h. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • i. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • j. het verlenen van PAS verlof;

  • k. het accorderen van tijdschrijfregistratie;

  • l. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van tijdelijk personeel;

  • m. het verstrekken van gratificatie wegens ambtsjubileum;

  • n. het accorderen van structureel telewerken;

  • o. het accorderen van IKAP-aanvragen, tenzij sprake is van een opwaarts effect op de bezetting;

  • p. het accorderen van een vergoeding voor verhuiskosten.

§ 2. Agentschap NL

§ 2.1. Definities Agentschap NL

Artikel 2.1.1

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. de algemeen directeur:

de algemeen directeur Agentschap NL;

b. de divisie:

de divisie NL Energie en Klimaat, de divisie NL EVD Internationaal, de divisie NL Innovatie, de divisie NL Milieu en Leefomgeving, de divisie NL Octrooicentrum of de divisie Bedrijfsvoering;

c. de directeur:

de directeur van een divisie van Agentschap NL;

d. de sector:

een afgebakend geheel, bestaande uit één of meer opdrachten, binnen een divisie, de sector Klantcontact of de sector Functioneel Beheer & Informatievoorziening;

e. de sectormanager:

de manager van een sector binnen een divisie;

f. de unitmanager:

de manager van een unit binnen een sector;

g. de clustermanager:

de manager van een cluster binnen een unit;

h. de stafhoofd:

de manager van een stafafdeling van Agentschap NL;

i. de stafmanager:

de manager van een eenheid binnen een stafafdeling van Agentschap NL bestaande uit meerdere teams;

j. de teammanager:

de manager van een team binnen een stafafdeling van Agentschap NL;

k. de opdracht:

de schriftelijke opdracht van een opdrachtgever van het directoraat-generaal Uitvoering aan het directoraat-generaal Uitvoering tot het uitvoeren van programma’s, regelingen of het aanbieden van diensten gericht op het realiseren van beleidsdoelstellingen en de daarvoor geformuleerde resultaten;

l. het fiscaal besluit:

het besluit of renseignement inzake een fiscale voorziening;

m. het uitvoeringsbudget:

de financiële middelen die een opdrachtgever van het directoraat-generaal Uitvoering ter beschikking stelt aan het directoraat-generaal Uitvoering voor de uitvoering van de opdracht die bestaan uit de onderdelen menskrachtvergoeding en directe uitvoeringskosten;

n. menskrachtvergoeding:

financiële middelen die een opdrachtgever van het directoraat-generaal Uitvoering ter beschikking stelt aan het directoraat-generaal Uitvoering voor de personele inzet ten behoeve van de uitvoering van de opdracht op basis van de door de eigenaar jaarlijks vastgestelde tarieven;

o. de directe uitvoeringskosten:

de financiële middelen die een opdrachtgever van het directoraat-generaal Uitvoering ter beschikking stelt aan het directoraat-generaal Uitvoering voor de uitvoering van de opdracht en waartoe het directoraat-generaal Uitvoering in het kader van zijn inzet materiële uitgaven verricht door er voor te kiezen derden in te schakelen voor de uitvoering;

p. de corporate kosten:

de kosten als gevolg van het aangaan van een privaatrechtelijke verplichting die ten laste komen van de eigen middelen;

q. het beleidsbudget:

alle financiële middelen die geen uitvoeringsbudget of corporatekosten zijn, zoals, subsidies, garantieverplichtingen en overheidsopdrachten. Hierbij wordt onder overheidsopdrachten verstaan: door de opdrachtgever van het directoraat-generaal Uitvoering voorgeschreven directe bestedingen aan derden voor inkoop van diverse diensten en projecten ten behoeve van het beleid;

r. het bedrag:

het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2.2. Taakverdeling Agentschap NL

Artikel 2.2.1

Aan de algemeen directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende onderwerpen die twee of meer divisies raken, tenzij daarover tussen de betrokken directeuren overeenstemming bestaat.

§ 2.3. Personele aangelegenheden Agentschap NL

Artikel 2.3.1

Aan de algemeen directeur en de directeuren wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor personeelsaangelegenheden.

Artikel 2.3.2
 • 1. Aan de sectormanagers en de stafhoofden wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;

  • b. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;

  • c. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie;

  • d. de detachering van medewerkers bij of door Agentschap NL;

  • e. het aangaan van stageovereenkomsten;

  • f. het nemen van beslissingen inzake overwerk.

 • 2. Aan de sectormanagers, de unitmanagers, de clustermanagers, de stafhoofden, de stafmanagers en de teammanagers wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het beslissen op een verzoek om wijziging van werktijden van een medewerker niet zijnde een uitbreiding van de arbeidsduur;

  • b. het accorderen van aanvragen voor binnenlandse dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie;

  • d. het verlenen van vakantie en kort buitengewoon verlof;

  • e. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • f. het verlenen van PAS verlof;

  • g. het accorderen van tijdschrijfregistratie;

  • h. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot het aantrekken van tijdelijk personeel;

  • i. het verstrekken van gratificatie wegens ambtsjubileum;

  • j. het accorderen van structureel telewerken;

  • k. het accorderen van IKAP-aanvragen, tenzij sprake is van een opwaarts effect op de bezetting;

  • l. het accorderen van een vergoeding voor verhuiskosten.

 • 3. Aan de medewerkers van de stafafdeling HRM wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het accorderen van betalingen van reiskosten van sollicitanten.

§ 2.4. Andere aangelegenheden Agentschap NL

Artikel 2.4.1

Aan de algemeen directeur en de directeuren wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden op zijn werkterrein.

Artikel 2.4.2

Aan de sectormanagers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget een bedrag van € 1.000.000 per verplichting niet te boven gaat en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 2.4.3

Aan de unitmanagers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget een bedrag van € 500.000 per verplichting niet te boven gaat en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 2.4.4

Aan de clustermanagers wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 2.4.5
 • 1. Aan de stafhoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de directe uitvoeringskosten een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat en het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van de corporatekosten een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan de stafhoofden van de stafafdeling Bestuursondersteuning, Strategie & Communicatie, de stafafdeling Informatisering & Automatisering en de stafafdeling Facilitair Bedrijf wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor het uitvoeren van privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen die niet behoren tot zijn werkterrein, maar waarvoor hij schriftelijk opdracht heeft gekregen van een functionaris.

Artikel 2.4.6
 • 1. Aan het stafhoofd, de teammanagers, en de seniorjuristen van de stafafdeling Juridische Zaken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het beleidsbudget een bedrag van € 1.000.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan het stafhoofd, de teammanagers en de seniorjuristen van de stafafdeling Juridische Zaken wordt, ieder voor zich, machtiging verleend tot vertegenwoordiging bij geschillen op zijn werkterrein. Tevens zijn zij bevoegd om voor de behandeling van een geschil één of meerdere personen als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 2.4.7
 • 1. Aan een medewerker kan mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, met uitzondering van besluiten die betrekking hebben op geheel of gedeeltelijke intrekking van eerdere besluiten of op terugvordering van eerder verstrekte gelden met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen die ten laste komen van het beleidsbudget een bedrag van € 150.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2. Aan medewerkers kan ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend worden voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het opleggen van een bestuurlijke boete.

 • 3. Indien overeenkomstig het bepaalde van artikel 26 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen een boete als bedoeld in het derde lid, wordt opgelegd, gebeurt dat niet door degene die een correctie-S&O-verklaring als bedoeld in artikel 25 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen heeft afgegeven of door degene die van de overtreding, die tot de correctie-S&O-verklaring heeft geleid, een rapport of een proces-verbaal heeft opgemaakt.

 • 4. Aan een medewerker van de stafafdeling Juridische Zaken kan machtiging worden verleend tot vertegenwoordiging bij geschillen. Tevens zijn zij dan bevoegd om voor de behandeling van een geschil één of meerdere personen als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 2.4.8
 • 1. In afwijking van de voorgaande artikelen zijn per te onderscheiden functionaris voor fiscale besluiten inzake de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen, de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, artikel 3.52a Wet op de Inkomstenbelasting, de nadere regels die daarvoor zijn gesteld in het Besluit RDA en artikel 3.42 van de Wet op de

  Inkomstenbelasting 2001, de nadere regels die daarvoor zijn gesteld in de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek alsmede andere fiscale voorzieningen, de navolgende maximum bedragen per verplichting van toepassing:

  Functionaris

  Bedrag

  Sectormanager

  € 10.000.000

  Unitmanager

  € 4.000.000

  Stafhoofd van de stafafdeling Juridische Zaken

  € 10.000.000

  Teammanager en Seniorjurist van de stafafdeling Juridische Zaken

  € 10.000.000

  Medewerker

  € 1.500.000

 • 2. Bij de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen en de Milieu-InvesteringsAftrek wordt het maximum bedrag van mandaat, volmacht of machtiging als bedoeld in de artikelen 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 en 2.4.6 gerelateerd aan het netto fiscale voordeel, met dien verstande dat bij een melding die voor beide regelingen in aanmerking komt, het door cumulatie ontstane netto fiscale voordeel als grondslag dient.

§ 2.5. Vervanging binnen Agentschap NL

Artikel 2.5.1
 • 1. De uit dit besluit voor een directeur voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van

  afwezigheid over op een andere, door de betrokken directeur aangewezen directeur.

 • 2. De uit dit besluit voor een sectormanager of stafhoofd voortvloeiende bevoegdheden gaan in het geval van afwezigheid over op een andere, door de leidinggevende van de betrokken manager of het hoofd aangewezen sectormanager of stafhoofd.

 • 3. Bij afwezigheid van het stafhoofd van de stafafdeling HRM gaat de bevoegdheid inzake het afhandelen van verzoeken tot betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot de inhuur van tijdelijk personeel en het aannemen van stagiaires over op de daartoe door het stafhoofd aangewezen medewerker van de stafafdeling HRM.

 • 4. De uit dit besluit voor andere dan in het eerste, tweede en derde lid, genoemde functionarissen voortvloeiende bevoegdheden, gaan in het geval van afwezigheid over op de leidinggevende of op een door de leidinggevende aangewezen medewerker.

§ 2.6. Slotbepaling binnen Agentschap NL

Artikel 2.6.1

Het stafhoofd van de stafafdeling Juridische Zaken draagt zorg voor een actueel overzicht van de verleende mandaten, volmachten en machtigingen bij Agentschap NL op de internetsite van Agentschap NL alsmede voor plaatsing van de tekst van dit besluit op deze internetsite.

§ 3. Dienst Regelingen

§ 3.1. Definities Dienst Regelingen

Artikel 3.1.1

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

a. de directeuren:

de algemeen directeur, de directeur Uitvoering en de directeur Financiën;

b. de manager:

de manager van een afdeling;

c. de teammanager:

de manager van een team binnen een afdeling;

d. de programmamanager:

de manager die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een programma;

e. de controller:

als zodanig aangewezen medewerker die belast is met de uitvoering van planning en control taken;

f. de uitvoeringsexpert:

als zodanig aangewezen medewerker die belast is met de analyse van informatie over aanvragen of ingediende projecten.

§ 3.2. Besluiten, rapporten, brieven, legitimatiebewijzen, klachten

Artikel 3.2.1

Aan de directeuren, de manager Subsidies, de manager Vergunningen, de manager Gegevens en de teammanagers van de afdeling Subsidies, de afdeling Vergunningen en de afdeling Gegevens wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen,waaronder begrepen het aanwijzen van beëdigde deskundigen en het doen van verzoeken aan de kantonrechter, met uitzondering van aangelegenheden waarvoor mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan een andere functionaris van Dienst Regelingen.

Artikel 3.2.2

Aan de directeuren, de manager Financiën & Control en de teammanagers van de afdeling Financiën & Control, van de afdeling Subsidies, van de afdeling Vergunningen en van de Afdeling Recht en Rechtsbescherming wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van de besluiten bedoeld in de afdelingen 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.4 en in artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3.2.3

Aan de uitvoeringsexperts wordt machtiging verleend voor het opmaken en ondertekenen van de boeterapporten bedoeld in artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3.2.4

Aan de directeuren wordt machtiging verleend om individuele brieven te beantwoorden en om legitimatiebewijzen uit te geven aan ambtenaren van de Dienst Regelingen.

Artikel 3.2.5

Aan de manager Subsidies, de manager Vergunningen, de manager Gegevens en de manager Recht en Rechtsbescherming wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en voor het beantwoorden van individuele brieven.

Artikel 3.2.6

Aan de directeuren en de manager Recht en Rechtsbescherming wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens en voor de afdoening van klachten.

Artikel 3.2.7

De uit dit besluit voor de managers en voor de teammanagers voortvloeiende bevoegdheden kunnen ook worden uitgeoefend door de functionarissen die een directeur daartoe heeft aangewezen.

§ 3.3. Bezwaar, beroep en dwangsom bij niet tijdig beslissen

Artikel 3.3.1
 • 1. Aan de directeuren, de manager Recht en Rechtsbescherming en de teammanagers van de afdeling Recht en Rechtsbescherming wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen betreffende het behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken.

 • 2. Aan de directeuren en de manager Recht en Rechtsbescherming wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen betreffende het instellen van hoger beroep.

 • 3. Aan de teammanagers en de juristen van de afdeling Recht en Rechtsbescherming wordt, ieder voor zich, machtiging verleend om de Minister in rechte te vertegenwoordigen bij geschillen. Tevens zijn zij gemachtigd om voor de behandeling van een geschil één of meer personen als medegemachtigde te introduceren.

Artikel 3.3.2

Aan de directeuren, de manager Recht en Rechtsbescherming, de manager Subsidies, de manager Vergunningen, de manager Gegevens en de teammanagers van de afdeling Recht en Rechtsbescherming, de afdeling Subsidies, de afdeling Vergunningen en de afdeling Gegevens wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij niet tijdig beslissen en de terugvordering van dergelijke dwangsommen bij onverschuldigde betaling.

§ 3.4. Financieel

Artikel 3.4.1

Aan de directeuren wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen betreffende:

 • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • b. de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning ervan;

 • c. zaken die nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van maatregelen inzake de bestrijding van crises op de beleidsterreinen van het Ministerie van Economische Zaken;

 • d. de mededeling van een gunningsbeslissing in het kader van een aanbesteding, daaronder begrepen de mededeling van afwijzing van de inschrijving.

Artikel 3.4.2
 • 1. Aan de managers wordt volmacht en machtiging verleend voor het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 25.000 niet te boven gaan.

 • 2. Aan de manager Subsidies, de manager Vergunningen en de manager Gegevens wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten betreffende de aanschaf van oormerken voor de identificatie van dieren;

  • b. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de bewaring, terugzending, invrijheidstelling, verzorging, huisvesting of opslag van inbeslaggenomen voorwerpen.

 • 3. Aan de manager Recht en Rechtsbescherming en de teammanagers van de afdeling Recht en Rechtsbescherming wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen betreffende de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot bedragen van ten hoogste € 5.000.

Artikel 3.4.3

Aan de teammanagers en de programmamanagers wordt volmacht en machtiging verleend voor het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 5.000 niet te boven gaan.

Artikel 3.4.4

Aan de controllers wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen betreffende het in voorkomend geval vrijgeven van zekerheden met betrekking tot de regelingen op grond waarvan Dienst Regelingen besluiten neemt.

§ 3.5. Personeelsaangelegenheden

Artikel 3.5.1

Aan de directeuren en de manager Concernstaf wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor personeelsaangelegenheden.

Artikel 3.5.2
 • 1. Aan de overige managers wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het werven en selecteren van interne en externe sollicitanten voor de vervulling van vacatures;

  • b. het aanstellen in tijdelijke en vaste dienst van medewerkers;

  • c. het inschakelen van uitzendkrachten, tijdelijk personeel en stagiairs;

  • d. het toekennen van de salarisschaal aan personeelsleden in tijdelijke en vaste dienst;

  • e. het al dan niet toekennen van een salarisverhoging binnen de functionele schaal;

  • f. het toekennen van een toelage in verband met het waarnemen van een hoger gewaardeerde functie;

  • g. het toekennen van een toelage in verband met het werken op ongebruikelijke uren, met uitzondering van het vaststellen van een afwijkende dan wel aanvullende regeling als bedoeld in artikel 17, negende lid, van het BBRA 1984;

  • h. het nemen van beslissingen inzake overwerk met uitzondering van het vaststellen van een regeling als bedoeld in artikel 23, elfde lid, van het BBRA 1984;

  • i. het beëindigen van het dienstverband van in tijdelijke en vaste dienst aangestelde personen op aanvraag van de betrokkene;

  • j. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer, het op verzoek van de betrokkene verplaatsen van personeelsleden en het accorderen van tijdschrijfregistratie en structureel telewerken;

  • k. het verlenen en afkopen van vakantie en het accorderen dat een medewerker afwijkt van de maximaal over te boeken vakantieaanspraken;

  • l. het verlenen van buitengewoon verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en PAS verlof;

  • m. het vaststellen van een werktijdregeling, het beslissen op een IKAP aanvraag en het op aanvraag of met instemming van betrokkene wijzigen van de arbeidstijd;

  • n. het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie of een diensttijdgratificatie;

  • o. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, het verlenen van studieverlof en het opleggen van een verplichting tot het volgen van scholing;

  • p. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie;

  • q. het opleggen van de verplichting tot het wonen in of nabij de standplaats en het ontheffen van die verplichting;

  • r. het uitvoering geven aan arbeidsgezondheidskundige begeleiding;

  • s. het toepassen van rechten en verplichtingen bij reorganisaties;

  • t. het verlenen van ontslag op grond van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;

  • u. het beoordelen, toelaten of verbieden van nevenwerkzaamheden;

  • v. het schadeloos stellen, vergoeden van kosten of overigens verlenen van een geldelijke tegemoetkoming als bedoeld in artikel 69, eerste lid van het ARAR tot een bedrag van € 1.000;

  • w. het optreden als beoordelingsautoriteit.

§ 3.6. Vervanging binnen Dienst Regelingen

Artikel 3.6.1

De uit dit besluit voor een manager, respectievelijk teammanager voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op een andere door een directeur daartoe aangewezen functionaris.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 4.1

Op mandaat, volmacht en machtiging dat door andere bestuursorganen dan door de Minister van Economische Zaken is verleend aan de directeur-generaal Uitvoering of aan een andere functionaris binnen het directoraat-generaal Uitvoering is dit besluit van overeenkomstige toepassing, tenzij betreffend mandaat, volmacht en machtiging zelf in het onderwerp van dit besluit voorziet.

Artikel 4.2

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Uitvoering 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 4.3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 4.4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Uitvoering 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 maart 2013

A. van Ravestein, directeur-generaal Uitvoering.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het directoraat-generaal Uitvoering, t.a.v. het Bureau Centrale Bestuursondersteuning, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag