Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Nederlandsche BankStaatscourant 2013, 6320Convenanten

Addendum Convenant FEC 2009 ten behoeve van het FEC-project TF

De ondergetekenden,

Gelet op het Convenant FEC 2009, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 15 april 2009, nr. 71;

Overwegende dat:

  • In het Bewindspersonenoverleg Terrorismebestrijding in het voorjaar van 2010 onder meer aan de orde is geweest dat het wenselijk is om de financiering van specifiek terroristische organisaties integraal aan te pakken;

  • Het belang van het FEC om hier een rol in te spelen onder meer naar voren komt in het rapport dat de Algemene Rekenkamer medio 2008 heeft uitgebracht;

  • In de bestuurlijke reactie op bovengenoemd rapport de wenselijkheid om het FEC meer en vaker te benutten in de strijd tegen de financiering van terrorisme wordt benadrukt en dat wordt geconstateerd dat het FEC een belangrijke coördinerende rol behoort te spelen bij de bestrijding van de financiering van terrorisme en witwassen;

  • De financiering van terrorisme een inbreuk is op de integriteit van de financiële sector;

  • Met de uitvoering van het FEC-project Terrorisme Financiering (TF) hieraan onder meer uitvoering wordt gegeven;

  • Het doel van het FEC-project TF het vergroten van de samenwerking op het terrein van bestrijding van financiering van terrorisme is en meer specifiek tot een programmatische aanpak van de financiering en de gehanteerde financiële infrastructuur van een specifieke terroristische organisatie te komen;

  • Duidelijk is dat alle FEC-partners, zij het in verschillende mate en vanuit verschillende invalshoeken, direct of indirect een rol kunnen spelen in de strijd tegen de financiering van terrorisme;

  • Naast de FEC-partners, ook een aantal andere organisaties, zij het in verschillende mate en vanuit verschillende invalshoeken, direct of indirect een rol kunnen spelen in de strijd tegen de financiering van terrorisme;

Komen overeen:

Dat de volgende organisaties: de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de Koninklijke Marechaussee, de FIU-Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Belastingdienst/Douane (hierna aangeduid als FEC-participanten), op grond van artikel 1, derde lid, van het Convenant FEC 2009 met instemming van de FEC- raad kunnen deelnemen aan het FEC-samenwerkingsverband voor wat betreft de operationele uitvoering van het FEC-project TF.

Dat hieraan als voorwaarde is gesteld dat de FEC-participanten zich committeren aan het Informatieprotocol FEC 2011, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 9 december 2011, nr. 21708.

Dat deze FEC-participanten essentiële informatie en interventiemogelijkheden bezitten die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het FEC-project TF.

Dat de informatie van en de informatie-uitwisseling met deze FEC-participanten en hun interventiemogelijkheden direct bijdragen aan het doel van het FEC: het versterken van de integriteit van de financiële sector.

Dat dit addendum vervalt, zodra de operationele uitvoering van het FEC-project TF is uitgevoerd.

Amsterdam, 28 januari 2013

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, M.J. Kuipers.

Stichting Autoriteit Financiële Markten, H.W.O.L.M. Korte.

Belastingdienst, Th.W.M. Poolen.

De Nederlandsche Bank N.V., A.J. Kellermann.

Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, J. van der Vlist.

Nationale politie, P.J. Aalbersberg.

Openbaar Ministerie, M.J. Bloos.