Besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 maart 2013, nr. WJZ / 3008668, tot instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.27 van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Minister:

de Minister van Economische Zaken;

b. de Commissie:

de Commissie van Aanbestedingsexperts;

c. een klacht:

een uiting van ongenoegen van een partij over het handelen of het nalaten van een andere partij voor zover dat handelen of nalaten binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt.

Artikel 2

 • 1. Er is een Commissie van Aanbestedingsexperts.

 • 2. De Commissie heeft tot taak:

  • a. het bemiddelen tussen partijen naar aanleiding van klachten;

  • b. het geven van niet-bindende adviezen naar aanleiding van klachten.

Artikel 3

 • 1. De Commissie bestaat uit minimaal een voorzitter en een vicevoorzitter.

 • 2. De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig.

 • 3. De leden worden benoemd op grond van hun deskundigheid op het gebied van aanbestedingsrecht en overheidsinkoop.

 • 4. De leden worden door de Minister benoemd voor een termijn van maximaal twee jaar en zijn herbenoembaar.

 • 5. De leden kunnen door de Minister worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie of wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkenen gelegen redenen.

 • 6. De leden worden op eigen verzoek door de Minister ontslagen.

Artikel 4

 • 1. De Commissie kan zich bij de goede invulling van de in artikel 2, tweede lid, genoemde taken laten bijstaan door één of meer experts.

 • 2. Experts worden gekozen op grond van hun bijzondere deskundigheid, kennis of ervaring op een specifiek gebied van het aanbestedingsrecht, de overheidsinkoop of de materiedeskundigheid met betrekking tot een bepaalde sector.

 • 3. Een expert is onafhankelijk en onpartijdig wat betreft zijn werkzaamheden voor de Commissie.

 • 4. De voorzitter stelt de lijst van experts samen en publiceert deze lijst op de website van de Commissie.

Artikel 5

 • 1. De Commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2. Het secretariaat is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

 • 3. De Minister stelt ten behoeve van het secretariaat personeel ter beschikking aan de Commissie.

Artikel 6

 • 1. De Commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast in een reglement.

 • 2. Het reglement beschrijft in ieder geval volgens welke procedure een klacht door de Commissie wordt behandeld, in welke gevallen de Commissie een klacht in behandeling neemt en de wijze waarop de Commissie met verkregen informatie omgaat.

 • 3. De Commissie zorgt voor bekendmaking van het reglement door middel van publicatie op haar website.

 • 4. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Commissie bewaard in het archief van dat Ministerie.

Artikel 7

Ter gelegenheid van de instelling van de Commissie, worden voor een periode van twee jaar tot lid van de Commissie benoemd:

 • a. de heer mr. J.G.J. Janssen, te Amsterdam, tevens voorzitter;

 • b. de heer prof.mr. C.E.C. Jansen, te Budel, tevens vicevoorzitter.

Artikel 8

 • 1. De Commissie publiceert jaarlijks vóór 1 maart een verslag van haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar. De Commissie zendt een kopie van het jaarverslag aan de Minister.

 • 2. De Minister evalueert vóór 1 april 2015 het functioneren van de Commissie.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 4 maart 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

TOELICHTING

Inleiding

Volgens art. 4.27 van de Aanbestedingswet 2012 bevordert de Minister van Economische Zaken de instelling van een commissie die tot doel heeft onafhankelijk advies te geven over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedures. Met het instellen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) wordt aan deze wetsbepaling invulling gegeven. De Commissie gaat per 1 april 2013 van start.

Doelstelling van de Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts is een onafhankelijke en onpartijdige commissie op het gebied van aanbestedingen. De Commissie van Aanbestedingsexperts biedt ondernemers, aanbestedende diensten en speciale- sectorbedrijven de mogelijkheid een geschil over een aanbesteding voor te leggen voor bemiddeling of niet-bindend advies. Het doel van de Commissie is door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten. Dit kan tot gevolg hebben dat klachten niet hoeven te worden voorgelegd aan de rechter. Daarnaast is het doel van de Commissie om de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren en een leereffect teweeg te brengen bij ondernemingen en aanbestedende diensten. De Commissie van Aanbestedingsexperts vormt geen extra rechtsgang, maar is een vrijblijvende en laagdrempelige mogelijkheid voor ondernemers, aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven om naast reeds bestaande mogelijkheden een geschil op te lossen. Op ieder gewenst moment kan het geschil bij de rechter aanhangig worden gemaakt.

Samenstelling van de Commissie

De Commissie van Aanbestedingsexperts bestaat uit minimaal een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter bouwt aan het draagvlak voor en gezag van de Commissie. Hij vormt het gezicht naar buiten van de Commissie. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de Commissie. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij ontstentenis. De leden van de Commissie worden door de Minister voor een periode van twee jaar benoemd en kunnen worden herbenoemd. De vergoeding van de leden wordt bij apart besluit geregeld.

Bij de werkzaamheden van de Commissie kan zij zich laten bijstaan door een of meerdere experts. Experts worden geselecteerd op grond van hun bijzondere deskundigheid, kennis of ervaring op gebied van het aanbestedingsrecht, de overheidsinkoop en/of de (materie)deskundigheid met betrekking tot een bepaalde sector. Experts zijn bijvoorbeeld wetenschappers, (oud-)rechters en (oud-)advocaten, personen afkomstig uit de kring van aanbestedende diensten of personen uit de kring van ondernemers. De voorzitter van de Commissie heeft een coördinerende rol ten aanzien van de inzet van deze experts. Hij stelt de lijst van experts samen en publiceert deze lijst op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl ).

De Commissie wordt ondersteund door een secretariaat met expertise op het gebied van aanbestedingen en wordt belegd bij PIANOo, expertisecentrum voor aanbesteden. Het secretariaat is uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Klachten

Zowel een ondernemer als een aanbestedende dienst en een speciale-sectorbedrijf kan een klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voor bemiddeling of niet-bindend advies voorleggen. Een klacht is een uiting van ongenoegen van een partij over het handelen of het nalaten van een andere partij voor zover dat handelen of nalaten binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt. Bij de behandeling van klachten houdt de Commissie rekening met de goede praktijken voor professionele overheidsinkoop en -aanbesteding. Een klacht kan niet gaan over het algemene inkoopbeleid van een aanbestedende dienst.

De Commissie bepaalt zelf of voorgelegde klachten in behandeling worden genomen, waarbij zij zich laat leiden door haar doelstelling. Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, dan motiveert de Commissie dat.

Bij de behandeling van klachten handelen de leden onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van de ingediende klacht en de partijen die het betreft. Het lid dat een zaak (een klacht) behandelt, mag dus zelf geen belangen hebben in die zaak, of te zeer betrokken zijn bij een van de partijen in die zaak. Hetzelfde geldt voor experts ten aanzien van hun werkzaamheden voor de Commissie.

De Commissie en de personen die betrokken zijn bij de uitoefening van haar taken zijn verplicht tot geheimhouding.

Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts over klachten worden in beginsel geanonimiseerd op de website van de Commissie gepubliceerd. Publicatie van adviezen kan achterwege blijven als de voorzitter van de Commissie onvoldoende impuls tot professionalisering of onvoldoende leereffect bij aanbestedende diensten, speciale-sectorbedrijven of ondernemingen voorziet.

Werkwijze van de Commissie

De Commissie stelt zelf een reglement vast waarin zij de inrichting en werkwijze van de Commissie regelt. Voordat zij het reglement vaststelt of aanpast, geeft de Commissie de Minister van Economische Zaken de gelegenheid om opmerkingen te maken over het reglement. Het reglement beschrijft in ieder geval volgens welke procedure een klacht door de Commissie wordt behandeld, in welke gevallen de Commissie de klacht in behandeling neemt en de wijze waarop de Commissie met verkregen informatie omgaat. Het reglement wordt gepubliceerd op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Evaluatie van de Commissie

Twee jaar na de instelling van de Commissie zal worden geëvalueerd of de daarmee beoogde doelen zijn gerealiseerd.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.

Naar boven