Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2013, 5933Vergunningen

Logo Zeeland
Besluit op m.e.r.- beoordeling Zeeland Airport B.V., Zeeland

Provinciale staten van Zeeland hebben op 5 juni 2012 de mededeling ontvangen dat Zeeland Airport B.V. voornemens is om het gebruik van de luchthaven te intensiveren, de start- en landingsbaan te verharden en de aan- en uitvliegroutes te wijzigen.

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage zijn deze voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat beoordeeld dient te worden of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (m.e.r.) moet worden opgesteld.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben wij op 28 september 2012 besloten dat voor deze activiteiten geen m.e.r. behoeft te worden opgesteld omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure voor de totstandkoming van een luchthavenbesluit. Tijdens deze procedure zal onderhavig besluit gelijktijdig met het ontwerp luchthavenbesluit ter inzage worden gelegd.

Voor het inzien, mondelinge toelichting en/of kopieën van de betreffende stukken kunt u zich wenden tot E. de Smidt, tel (0118) 631986.