Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2013, 5676Vergunningen

Logo Echt-Susteren
Verleende omgevingsvergunning Swaantjesweg 16 te Berkelaar, Echt-Susteren

6 maart 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het veranderen van een varkenshouderij aan de Swaantjesweg 16 in Berkelaar met de volgende activiteiten

  • Wm-vergunning (uitgebreid)

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Slopen

  • Het bouwen van een bouwwerk

De aanvraag, de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 maart 2013 tot en met 17 april 2013 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

U kunt overigens alleen een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegelijkertijd met het indienen van uw bezwaarschrift of nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend.