Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2013, 5202Ruimtelijke plannen

Logo Borger-Odoorn
Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Ellertsweg 2c te Ellertshaar, gemeente Borger-Odoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat zij van plan is, medewerking te verlenen aan het verzoek om de volgende omgevingsvergunning:

Zaaknummerzaak-1385

De aanvraag betreft het aanbrengen van twee leidingen, uitbreiden van een zandwinning en het kappen van bomen op het perceel, plaatselijk bekend tegenover Ellertsweg 2c te Ellertshaar, kadastraal bekend gemeente Borger, Sectie M, Nummer 55, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1695 en 1969. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe heeft voor het uitbreiden van de zandwinning een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Op deze aanvraag is de uitgebreide procedure van toepassing.

Inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 februari 2013 tot en met 11 april 2013, op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Borger-Odoorn. De bekendmaking van het ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen vindt plaats in het huis-aan-huisblad ‘Week in Week uit’, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Zienswijze

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze inbrengen tegen zowel de ontwerp-omgevingsvergunning als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (zie colofoon: Rechtsbeschermingsmogelijkheid A).