Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - OostStaatscourant 2013, 5173Overig

Logo Amsterdam - Oost
Publicatie mandaat en aanwijzingsbesluit, Amsterdam - Oost

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost te Amsterdam heeft op 26 februari 2013 het volgende besluit genomen:

 • 1. Mandaat en machtiging te verlenen aan de directeur van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en te bepalen dat ondermandaat is toegestaan, voor het uitoefenen van de onderstaande bevoegdheden wegens overtreding van artikel 30 Huisvestingswet in het kader van het “Project Woonfraude 2013”:

  • a. het opleggen van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht;

  • b. het vaststellen van de hoogte van de kosten van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 lid 6 Algemene wet bestuursrecht;

  • c. het nemen van beslissingen inzake het toepassen van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31a Algemene wet bestuursrecht;

  • d. het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:31d Algemene wet bestuursrecht;

  • e. het bij beschikking beslissen omtrent het invorderen van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 Algemene wet bestuursrecht;

  • f. het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 59 van de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013, wegens overtreding van artikel 30 Huisvestingswet;

  • g. het beslissen omtrent het invorderen van een dwangsom, kosten van bestuursdwang en bestuurlijke boete bij dwangbevel als bedoeld in artikel 5:10 lid 2 Algemene wet bestuursrecht;

  • h. het beslissen omtrent het nemen van executiemaatregelen ter uitvoering van de onder g. bedoelde dwangbevelen.

 • 2. Machtiging te verlenen aan de juristen van de afdeling Juridische Zaken van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven om in afwijking van de Verordening commissie bezwaarschriften stadsdeel Oost, indien een bezwaarschrift wordt ingediend tegen de onder punt 1 genoemde besluiten, de voorbereiding van de beslissing op bezwaar inclusief het horen van belanghebbenden, af te handelen.

 • 3. Mandaat te verlenen aan de directeur van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voor het nemen van de beslissing op de bezwaren tegen de onder 1 genoemde besluiten.

 • 4. Machtiging te verlenen aan de juristen van de afdeling Juridische Zaken van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven om, indien beroep wordt ingesteld ex artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht tegen, dan wel een voorlopige voorziening wordt gevraagd ex artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht in verband met de onder 1 en 3 genoemde besluiten, het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost te vertegenwoordigen bij de Rechtbank Amsterdam en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waaronder mede valt het zenden van een verweerschrift en overige correspondentie en het voeren van verweer.

 • 5. Aan het Bevoegdhedenregister Dagelijks Bestuur behorende bij de Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Oost de onder punt 1, 2, 3 en 4 genoemde mandaten en machtigingen toe te voegen.

 • 6. De buitendienstinspecteurs van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven aan te wijzen als ambtenaren in de zin van artikel 75 van de Huisvestingswet die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Huisvestingswet bepaalde.

 • 7. Dit besluit in werking te laten treden op de dag van publicatie daarvan in de Staatscourant.