Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2013, 5166Ontheffingen

Instelling bijzondere luchtverkeersgebieden Arnhem en Ede (Raven)

7 november 2012

Nr. MLA/204/2012

De Minister van Defensie,

Gelezen het verzoek van het Operationeel Ondersteuningscommando Land, Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance Commando, 107 Aerial Systemsbatterij van 6 november 2012;

Gelet op de artikelen 59 van de Politiewet 1993 en 8 van het Luchtverkeersreglement;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Ten behoeve van het uitvoeren van vluchten met het Raven UA-systeem in het kader van bijstandverlening aan de regiopolitie worden als inzetgebieden de volgende bijzondere luchtverkeersgebieden (BVG’s) aangewezen:

  • a. een gebied begrensd door de volgende coördinaten en hoogten, BVG Arnhem, een cirkelvormig gebied met een straal van 3 nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 51°57'41.30"N 005°53'07.77"E, van grondniveau tot 1200 voet AMSL (zie figuur 1);

  • b. een gebied begrensd door de volgende coördinaten en hoogten, BVG Ede, een cirkelvormig gebied met een straal van 2,5 nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°01'57.65''N 005°39'23.53''E, van grondniveau tot 1200 voet AMSL (zie figuur 2).

 • 2. De inzetgebieden, genoemd in het eerste lid, worden ingesteld op de hieronder genoemde data en tijdstippen:

  2012

  Week 45

  donderdag 8 november 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 9 november 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 10 november 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 46

  donderdag 15 november 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 16 november 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 lokale tijd;

  zaterdag 17 november 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 47

  donderdag 22 november 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 23 november 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 lokale tijd;

  zaterdag 24 november 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 48

  donderdag 29 november 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 30 november 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 lokale tijd;

  zaterdag 1 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 49

  donderdag 6 december 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 7 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 8 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 50

  donderdag 13 december 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 14 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 15 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 51

  donderdag 20 december 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 21 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 22 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 52

  donderdag 27 december 2012 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 28 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 29 december 2012 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  2013

  Week 1

  donderdag 3 januari 2013 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 4 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 5 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 2

  donderdag 10 januari 2013 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 11 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 12 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 3

  donderdag 17 januari 2013 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 18 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 19 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 4

  donderdag 24 januari 2013 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 25 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 26 januari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd;

  Week 5

  donderdag 31 januari 2013 van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  vrijdag 1 februari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd en van 18:00 uur tot 23:59 uur lokale tijd;

  zaterdag 2 februari 2013 van 00:00 uur tot 06:00 uur lokale tijd.

  Figuur 1: BVG Arnhem

  Figuur 1: BVG Arnhem

  Figuur 2: BVG Ede

  Figuur 2: BVG Ede

Artikel 2

Voor het gebruik van de inzetgebieden (BVG Arnhem en BVG Ede) gelden de volgende regels:

 • a. het uitvoeren van andere dan bij de inzet betrokken vluchten in de BVG’s Arnhem en Ede is niet toegestaan, met uitzondering van gecoördineerde vluchten door luchtvaartuigen die vooraf toestemming hebben verkregen van AOCS NM LVL;

 • b. gedurende de uitvoering van de vluchten met het Raven UA-systeem dient te allen tijde contact mogelijk te zijn tussen de uitvoerende eenheid en AOCS NM LVL;

 • c. aanvang en beëindiging van de vluchten met het Raven UA-systeem worden gecoördineerd met AOCS NM LVL;

 • d. tijdens de uitvoering van de vluchten met het Raven UA-systeem worden de in het “Operations Manual” opgenomen beperkingen in acht genomen;

 • e. het uitvoeren van de vluchten met het Raven UA-systeem boven aaneengesloten bebouwing en mensenverzamelingen wordt vermeden, tenzij dit voor het doel van de vlucht noodzakelijk is;

 • f. voor aanvang van de vluchten met het Raven UA-systeem dient de vluchtuitvoerder zich op de hoogte te stellen met betrekking tot plaatsen die geschikt zijn voor het uitvoeren van een noodlanding;

 • g. de vliegroute en vlieghoogte worden zodanig gekozen dat in geval van een noodlanding het risico voor derden zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 8 november 2012 en vervalt op 3 februari 2013.

Deze beschikking zal achteraf met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, w.g. C.J. Lorraine Commodore

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Sinds enkele jaren heeft Defensie de beschikking over Unmanned Aircraft Systems (UAS) van het type Raven RQ 11B. De Raven kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en bijzondere luchtverkeersgebieden (BVG’s). In deze beschikking zijn op grond van artikel 8 van het Luchtverkeersreglement twee BVG’s aangewezen. Binnen deze BVG’s zullen in het kader van bijstandverlening aan de regiopolitie vluchten met de Raven worden uitgevoerd. De grenzen van de BVG’s zullen daarbij niet worden overschreden.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Dienst Luchtvaartpolitie en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen de BVG’s binnenvliegen na toestemming van AOCS NM LVL.

In verband met het bijzondere karakter van de operatie zal deze beschikking pas na beëindiging van de operatie worden gepubliceerd.