Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 507Interne regelingen

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie nummer 332130 van 20 december 2012, houdende de instelling van de Commissie toegang notariaat (Besluit Instelling Commissie toegang notariaat)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van de Wet op het notarisambt en de artikelen 4 en 5 van het Besluit op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Commissie toegang notariaat, verder te noemen de Commissie.

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak:

de Minister adviseren omtrent de persoonlijke geschiktheid van kandidaat-notarissen voor het ambt van notaris en toegevoegd notaris.

Artikel 3

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de Commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 4

 • 1. De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de Minister. Zij worden voor vier jaar benoemd.

 • 2. Ter gelegenheid van de instelling van de Commissie worden tot lid van de Commissie benoemd:

  • a. voorzitter: de heer mr. R. Paris

  • b. leden:

   • de heer drs. H.G.M. Blocks;

   • de heer drs. A. Hoekstra;

   • de heer mr. P. Kole (Bestuurslid Bureau Financieel toezicht);

   • de heer mr. J.H. Oomen (Bestuurslid Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie);

  • c. plaatsvervangende leden:

   • de heer mr. W.G. Huijgen;

   • de heer mr. A.L.J. Westerhuis

  • d. secretaris:

   • mevrouw mr. K.A.J. van Geest (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 6

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 20 december 2012

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 8, tweede lid, van de Wet op het notarisambt stelt de Minister van Veiligheid en Justitie een Commissie toegang notariaat in.

Artikel 4 van het Besluit op het notarisambt stelt het nadere regels omtrent de wijze van instelling van de commissie.

In dit instellingsbesluit worden in artikel 4 de voorzitter, de leden, de plaatsvervangde leden en de secretaris benoemd.

De vergoedingen voor de kosten en voor de reis- en verblijfkosten voor de leden van de Commissie zijn vastgelegd in artikel 13 van de Regeling op het notarisambt.

Verder legt de Commissie haar werkwijze vast in een reglement. Het secretariaat en de bekostiging van de Commissie worden voorzien door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

De Commissie brengt jaarlijks aan Onze Minister een jaarverslag uit over haar werkzaamheden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.