Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse MededingingsautoriteitStaatscourant 2013, 4907Overig

Melding voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor The Hague Trains Holding B.V., NMa

Zaaknummer: 104431/Melding The Hague Trains

  • 1. Op 14 februari 2013 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een melding van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor in de zin van artikel 57, vierde lid, van de Spoorwegwet ontvangen van The Hague Trains Holding B.V.

  • 2. The Hague Trains Holding B.V. is voornemens het vervoer met de mogelijkheid tot het verrichten van cabotage op zondag 15 december 2013 aan te vangen. Eventuele wijzigingen in frequentie of halteringen zullen eenmaal per jaar plaatsvinden. Deze wijzigingen zullen plaatsvinden op de datum dat de nieuwe dienstregeling in zal gaan. The Hague Trains Holding B.V. is niet voornemens de dienstregeling tussentijds te wijzigen.

  • 3. Volgens de melding van The Hague Trains Holding B.V. gelden voor de eerste vijf jaar van de voorgenomen exploitatie de volgende gegevens betreffende het totale traject binnen en buiten Nederland. De treindienst zal bestaan uit een uurdienst op werkdagen, zaterdagen en zondagen. Er is voorzien in een vlakke frequentieverdeling over de dagen. Er zal 16 maal per dag per richting worden gereden. De beginlocatie zal Den Haag Centraal in Nederland zijn. De eindlocatie Brussel Zuid/Midi in België. De locaties van de halteringen zullen zijn Den Haag Hollands Spoor, Delft, Rotterdam Centraal, Dordrecht, Roosendaal, grenspassage bij Essen, Antwerpen Centraal, Mechelen, Zaventem luchthaven, Brussel Centraal, Brussel Zuid/Midi. Per halte zal per reis één maal worden gestopt. Dit houdt in dat alle voorgenomen halteringen 16 maal per richting per dag zullen worden aangedaan. Afwijkingen in frequentie of halteringen zijn niet voorzien. De frequenties en halteringen blijven ongewijzigd gedurende de dienstregeling.

  • 4. Concessiehouders, concessieverleners en de beheerder worden in de gelegenheid gesteld een aanvraag over dit voorgenomen vervoer in te dienen. Een aanvraag betreft een aanvraag tot vaststelling van het hoofddoel van het voorgenomen vervoer en/of tot vaststelling of het voorgenomen vervoer het economisch evenwicht van de concessiehouder in gedrang brengt. De aanvraag dient schriftelijk en met gebruik van het hiervoor vastgestelde aanvraagformulier kenbaar te worden gemaakt aan de NMa. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de NMa (www.nma.nl). De aanvraag dient uiterlijk drie weken na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Vervoerkamer NMa

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 330 3330

fax: (070) 330 3370

De Raad van Bestuur van de NMa, namens deze M. te Velthuis Clustermanager Vervoerkamer NMa Directie Regulering Energie en Vervoer