Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2013, 4678Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2013, nr. WJZ/475160 (10301), tot wijziging van de Regeling leerresultaten PO in verband met het opnemen van normen voor de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 34.4 van het Besluit bekostiging WPO;

Gelet op het voorstel, bedoeld in artikel 34.5, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, van de Inspecteur-generaal van het onderwijs van 18 december 2012.

Besluit:

ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING LEERRESULTATEN PO

De Regeling leerresultaten PO wordt gewijzigd als volgt:

A

In bijlage A wordt ‘Eindtoets Basisonderwijs, inclusief de Niveautoets van het Cito’ vervangen door: Eindtoets (Basis of Niveau) van Cito.

B

Bijlage B wordt gewijzigd als volgt:

1. Na de zin ‘Vóór 2010 gaat het om de leerlinggewichten in de betreffende groep.’ wordt ingevoegd:

Het percentage gewogen leerlingen wordt rekenkundig afgerond op een geheel getal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de eerste decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt: 14,5% wordt dan schoolgroep 15 en 14,4% wordt dan schoolgroep 14.

2. In het opschrift van paragraaf 1 en paragraaf 1.1 wordt ‘Eindtoets Basisonderwijs van Cito’ vervangen door: Eindtoets Basisonderwijs (Basis of Niveau) van Cito.

3. Aan het begin van paragraaf 1.1 wordt ingevoegd:

Vanaf schooljaar 2012–2013 is de naamgeving van de Eindtoets Basisonderwijs en de Niveautoets van Cito gewijzigd in respectievelijk Eindtoets Basis en Eindtoets Niveau. Deze nieuwe versies bevatten dezelfde onderdelen die getoetst worden en hetzelfde aantal opgaven. Net als in vorige jaren krijgt elke leerling een standaardscore tussen 501 en 550. De basisschool bepaalt welke leerling welke eindtoets maakt.

4. Paragraaf 5.1 komt te luiden:

5.1. Cito leerlingvolgsysteem: Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen

Bij het beoordelen van de eindopbrengsten aan de hand van het Cito-leerlingvolgsysteem maakt de inspectie gebruik van de toetsgegevens Begrijpend lezen en Rekenen en wiskunde van groep 8. Omdat in bepaalde gevallen bij de beoordeling van kleine scholen ook de toetsgegevens van groep 7 kunnen worden betrokken, worden in de tabellen in deze paragraaf ook de normen voor groep 7 vermeld (zie verder bijlage E).

Met ingang van het schooljaar 2011–2012 beoordeelt de inspectie de oude leerlingvolgsysteemtoetsen uit 2002 en eerder niet meer.

Begin- en middentoetsen:

De nieuwe leerlingvolgsysteemtoetsen voor Begrijpend lezen en Rekenen en wiskunde in groep 8, kunnen in november of januari worden afgenomen. Het gaat in beide gevallen om dezelfde toets. De inspectie adviseert scholen – in hun eigen belang – de toetsen die zijn afgenomen in januari te gebruiken voor de verantwoording van de eindresultaten.

Afronden

De inspectie vergelijkt bij haar beoordeling de gemiddelde vaardigheidsscore van de groep met de norm voor de betreffende schoolgroep. De gemiddelde vaardigheidsscore wordt afgerond op één decimaal. Afronding naar beneden vindt plaats indien de tweede decimaal kleiner is dan 5, en naar boven indien deze decimaal ten minste 5 bedraagt. Is de gemiddelde score lager dan de norm, dan is het oordeel op de betreffende toets onvoldoende. Ligt de gemiddelde score op of boven de norm, dan is het oordeel voldoende.

Nieuwe normen:

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 hanteert de inspectie de volgende normen:

Tabel 10a. Normen Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013
 

Groep 7

Groep 8

Schoolgroep

Gemiddelde vaardigheidsscore

Ondergrens midden

Ondergrens eind

Ondergrens midden

Rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen

<15% gewogen leerlingen

98

45

102

110

55

≥15% gewogen leerlingen

94

38

99

106

47

Met ingang van 1 augustus 2011 hanteert de inspectie bij de beoordeling van de leerresultaten tot en met schooljaar 2011–2012 de ondergrenzen in tabel 10b. Dit zijn dezelfde normen die zij vóór het intreden van de vaardigheidsscores ook heeft gehanteerd.

Tabel 10b. Normen nieuwe Cito LVS-toetsen groepen 7 en 8 met ingang van 1 augustus 2011, tot en met schooljaar 2011–2012

Percentage leerlingen met een D- of E-score

Schoolgroep

Maximaal % D- en E-leerlingen

< 15% gewogen leerlingen

25%

≥ 15% gewogen leerlingen

30%

Dit betekent dat de resultaten op de bovengenoemde toetsen voldoende zijn als het percentage leerlingen dat een D- of E-score heeft op de betreffende toets gelijk of kleiner is aan het maximum in tabel 10b.

Tabel 10c geeft de normen weer voor de oude Cito toetsen voor schooljaar 2009–2010 en 2010–2011 voor de groepen 7 en 8. Tabel 10d en 10e bevatten de normen voor schooljaar 2008–2009 en 2007–2008 (en eerder) voor groep 8.

Tabel 10c. Normen oude Cito LVS-toetsen schooljaren 2009–2010 en 2010–2011
 

Groep 7

Groep 8

Schoolgroep

Gemiddelde vaardigheidsscore

Ondergrens midden

Ondergrens eind

Ondergrens midden

Rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen

<15% gewogen leerlingen

103

45

107

112

54

≥15% gewogen leerlingen

100

40

104

108

50

Tabel 10d. Normen Cito LVS-toetsen over schooljaar 2008–2009

Rekenen en wiskunde algemeen en Begrijpend Lezen

groep 8

Schoolgroep

Rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen

Gemiddelde vaardigheidsscore

Ondergrens midden

Ondergrens midden

<25% gewogen leerlingen

112

54

25% – 50% gewogen leerlingen

109

52

≥50% gewogen leerlingen

98

46

Tabel 10e. Normen Cito LVS-toetsen schooljaar vóór schooljaar 2008–2009

Rekenen en wiskunde algemeen en Begrijpend lezen

groep 8

Schoolgroep

Rekenen en wiskunde

Begrijpend lezen

Gemiddelde vaardigheidsscore

Ondergrens midden

Ondergrens midden

> 50% 1.00 leerlingen

116

55

> 50% gewogen leerlingen

112

48

> 50% 1.90 leerlingen

111

42

Het oordeel op een toets is voldoende als de gemiddelde vaardigheidsscore op of boven de gegeven ondergrens ligt.

Als leerlingen toetsen maken op een lager niveau, tellen ze in principe mee in de gemiddelde vaardigheidsscore van de school. Hiervoor is het wel van belang dat de toetsversies hetzelfde zijn, aangezien het noodzakelijk is dat de toetsscores op dezelfde schaal liggen. Dit is niet het geval als gebruik wordt gemaakt van verschillende versies. In dat geval hanteert de inspectie de normen in tabel 10a.

5. De tweede volzin van paragraaf 5.2 vervalt.

C

In bijlage E wordt ‘Eindtoets Basisonderwijs, inclusief Niveautoets van het Cito’ vervangen door: Eindtoets (Basis of Niveau) van Cito.

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker.

TOELICHTING

Deze regeling wijzigt enkele bijlagen bij de Regeling leerresultaten PO. De Regeling leerresultaten PO komt voort uit de wet Goed onderwijs, goed bestuur (Stb. 2010, 80) en de algemene maatregel van bestuur over de vaststelling van de wijze van meting en beoordeling van leerresultaten (Stb. 2010, 281) die per 1 augustus 2010 van kracht zijn. Van tijd tot tijd is actualisatie van de regeling nodig.

Wijzigingen

Deze regeling wijzigt bijlage A, B en E van de Regeling leerresultaten PO.

Bijlage A en E

  • Eindtoets Basisonderwijs is vervangen door Eindtoets (Basis en Niveau) vanwege de door Cito doorgevoerde naamswijziging.

Bijlage B: Normen voor beoordeling leerresultaten per toets

  • Met ingang van schooljaar 2012–2013 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de resultaten op de leerlingvolgsysteem toetsen van Cito, deze is beschreven in paragraaf 5.1. De belangrijkste veranderingen zijn:

    • De inspectie heeft de beschikking gekregen over voldoende gegevens om normen op vaardigheidsscores te bepalen. De normen op basis van het percentage leerlingen met een D- of E-score worden daarom niet langer gehanteerd.

    • Bovendien is aangegeven hoe de inspectie de gemiddelde vaardigheidsscore van een groep afrondt op één decimaal.

  • Toegevoegd is de wijze waarop de inspectie het percentage gewogen leerlingen afrondt naar een geheel getal.

Uitvoeringsgevolgen en administratieve lasten

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties DUO en de Inspectie van het Onderwijs. De administratieve lasten voor basisscholen veranderen niet. Basisscholen leveren, net als voorheen, de toetsgegevens aan bij de inspectie.

Inwerkingtreding

Deze regeling bevat de normen voor de beoordeling van de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013. Het is daarom van belang dat deze regeling zo spoedig mogelijk in werking treedt. Daarom wordt afgeweken van de vaste verandermomenten.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker.