Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2013, 408Ruimtelijke plannen

Logo Hoogeveen
Vaststelling bestemmingsplan Zuideropgaande 2011, Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 29 november 2012 het bestemmingsplan Zuideropgaande 2011 gewijzigd heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan voor het gebied vast te stellen.

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt beoogd om de veelal oudere plannen aan te passen en ontplooiingsruimte te realiseren voor burgers en particuliere organisaties. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan beide kanten van het lint tussen Zuideropgaande 41 en 157. Ook het Jan Wintersdijkje en een gedeelte van de Carstensdijk en de Barsweg liggen binnen het gebied.

Ontwikkelingen

Naast het actualiseren van de bestemmingsregeling wordt woningbouw mogelijk gemaakt. Het gaat om de woningbouwlocaties die in het kader van het project Woningbouw dorpen zijn aangewezen voor woningbouw. Daarnaast wordt voor het Zuideropgaande 54 een dienstwoning mogelijk gemaakt. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de betreffende eigenaren.

Aanpassing bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. Er zijn wijzigingen doorgevoerd op de verbeelding, in de regels en de toelichting.

De aanpassingen hebben globaal betrekking op:

 • Verruimen bouwblokken bedrijfsbestemmingen;

 • Aanpassing situering bouwblok te realiseren woningen noordzijde Carstensdijk;

 • Verruimen bouw- en gebruiksmogelijkheden bedrijven;

 • Bestemming achter gelegen perceel Carstensdijk 44/46 aangepast in Wonen;

 • Bestemming gedeelte perceel Zuideropgaande 64 aangepast in Agrarisch;

 • Bestemming gedeelte perceel Zuideropgaande 81 aangepast in Tuin en Wonen;

 • Bouwblok Zuideropgaande 83 verkleind;

 • Perceel tussen Zuideropgaande 112 en 114 voorzien van een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het realiseren van een woning;

 • Bestemming gedeelte perceel Zuideropgaande 141 aangepast in Tuin;

 • Bestemming Zuideropgaande 145 aangepast in Bedrijf;

 • Bestemming Zuideropgaande 158/158a aangepast in Agrarisch (intensief met groepsaccommodatie);

 • Verruiming wijzigingsbevoegdheden ten behoeve van bedrijvigheid;

 • Verruiming bouwmogelijkheden bijgebouwen;

 • Verruiming mogelijkheden regeling aan huis verbonden beroep en bedrijf;

 • Mantelzorg bij recht mogelijk gemaakt.

De wijzigingen staan opgesomd in de Staat van wijzigingen en zijn te vinden in de reactienota, die in de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen, en het raadsvoorstel.

Vaststelling hogere grenswaarde geluid

Het college van B&W heeft op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai afkomstig van de Carstensdijk vastgesteld. De hogere grenswaarde van 53 dB is vastgesteld voor 3 nieuw te bouwen woningen aan de noordzijde van de Carstensdijk.

Inzage

De stukken liggen van 9 januari tot en met 19 februari 2013 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0118.BP20118023001-VG02

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit met betrekking tot het bestemmingsplan als u:

 • een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad

 • een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Daarnaast kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai als u:

 • een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij het college van B&W

 • een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest uw tijdig tot het college van B&W te wenden.

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad danwel het college van B&W treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.