Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2013, 4076Overig

Besluit van 8 februari 2013, nr. 13.000227, houdende instelling van het Nationaal Comité Inhuldiging

dd. 8 februari 2013;

nr. 3120352;

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

Er is een Nationaal Comité Inhuldiging, hierna te noemen: Nationaal Comité.

Artikel 2

Het Nationaal Comité heeft tot taak festiviteiten en uitingen van dank of hulde ter gelegenheid van de abdicatie en inhuldiging te coördineren en in goede banen te leiden, behoudens de abdicatie en inhuldiging zelf.

Artikel 3

De leden van het Nationaal Comité worden benoemd voor een periode tot en met 31 december 2013.

Als voorzitter van het Nationaal Comité wordt benoemd dr. G.J. Wijers.

De voorzitter van het Nationaal Comité wordt ontslagen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De overige leden alsmede de secretaris van het Nationaal Comité worden benoemd en ontslagen door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, benoemt maximaal vijf adviserende leden.

Artikel 4

Het Nationaal Comité kan werkgroepen instellen voor de uitvoering van bepaalde taken.

Van de werkgroepen kunnen ook personen deel uitmaken die geen lid zijn van het Nationaal Comité.

Artikel 5

De leden van het Nationaal Comité ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

Artikel 6

De bescheiden van het Nationaal Comité worden na beëindiging van de werkzaamheden overgedragen aan het ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2013.

Dit besluit vervalt op 1 januari 2014.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan een afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 8 februari 2013

Beatrix

DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

NOTA VAN TOELICHTING

Op 30 april 2013 zal de abdicatie plaatsvinden van de Koningin alsmede de beëdiging en inhuldiging van de Koning. Ter gelegenheid hiervan zullen de komende periode in het hele land feestelijkheden plaatsvinden. Het Nationaal Comité heeft tot taak bepaalde feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren. Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin coördineren en in goede banen leiden. De abdicatie en inhuldiging zelf maken geen onderdeel uit van de taken van het Nationaal Comité. Het organiseren van feestelijkheden op de dag van de inhuldiging door Oranjeverenigingen en anderen overal in het land staat hier ook los van de heer G.J. Wijers wordt benoemd tot voorzitter van het Nationaal Comité. De overige leden alsmede de secretaris van het Nationaal Comité zullen bij ministerieel besluit worden benoemd. Het Nationaal Comité wordt ingesteld voor een periode tot en met 31 december 2013.

Het Nationaal Comité gaat invulling geven aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe Koningspaar dat de inhuldiging in alle gezamenlijkheid kan worden gevierd. De andere delen van het Koninkrijk zullen daarbij ook nadrukkelijk betrokken worden.

DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte