Besluit van 30 januari 2013, nr. 13.000173, houdende vaststelling en aanduiding van de zevenentwintigste april als Koningsdag

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 28 januari 2013, nr. 3120351;

Overwegende dat het wenselijk is met het oog op de toepassing van wettelijke voorschriften ter zake een dag aan te wijzen, waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en deze dag van een aanduiding te voorzien;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de zevenentwintigste april in het vervolg aangeduid als Koningsdag, behoudens uitzonderingen in verband met zondagen.

Artikel 2

Het koninklijk besluit van 24 april 1980, nr. 11, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 30 januari 2013

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.

NOTA VAN TOELICHTING

Sinds de inhuldiging van Koningin Juliana op 6 september 1948 vindt de viering van de verjaardag van de Koningin plaats op 30 april en wordt deze dag aangeduid als Koninginnedag. Voor de toepassing van wet- en regelgeving waarin het begrip ‘verjaardag van de Koning’ dan wel begrippen van gelijke strekking worden gebruikt, is het van belang te bepalen welke dag het betreft en hoe deze wordt aangeduid. Hiertoe stelt dit besluit met ingang van 1 januari 2014 de zevenentwintigste april vast met de aanduiding Koningsdag. Indien de viering op deze dag samenvalt met een zondag, wordt hieraan op de voorafgaande dag aandacht geschonken. Dit laatste zal in 2014 het geval zijn. De zevenentwintigste april is de verjaardag van Z.K.H. de Prins van Oranje die na de afstand van het koningschap door H.M. Koningin Beatrix Koning is.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.

Naar boven