Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2013, 3852Vergunningen

Logo 's-Hertogenbosch
Omgevingsvergunning Churchillaan 69 A t/m F, 71 A t/m G, 73 A t/m G, 75 A t/m G en 77 A t/m G, ’s-Hertogenbosch

Bouwen woongebouw met 33 appartementen

Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Crisis- en herstelwet is van toepassing

Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend met de activiteiten:

  • 1. Bouwen;

  • 2. Strijdig gebruik voor gronden en/of bouwwerken met ruimtelijke ordening;

  • 3. Uitweg.

Het betreft een project voor het bouwen van een woongebouw met 33 appartementen. Het betreft de locatie Churchillaan 69 A t/m F, 71 A t/m G, 73 A t/m G, 75 A t/m G en 77 A t/m G. Deze locatie is kadastraal bekend gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie K, nr. 3201.

Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan ‘Kruiskamp-Schutskamp’. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar is stedenbouwkundig acceptabel. Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende bestemmingsplan.

Ter inzage

Voordat het college hierover besluit, ligt de ontwerp-beschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing (Imrocode: NL.IMRO.0796.0002176-1401), de verbeelding en de omgevingsaanvraag met ingang van 25 februari 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in de hal van het Stadskantoor. Ook zijn de stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl, zie onder ‘bouwen en wonen’ en ‘publicaties omgevingsvergunning’.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak daartoe kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, tel. (073) 615 56 63. De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00002458.

Algemene informatie Omgevingsloket

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch

Tel. (073) 615 57 77 (omgevingsloket)

E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl

Website: www.s-hertogenbosch.nl

Openingstijden omgevingsloket in het Stadskantoor:

  • maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur;

  • dinsdag- en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

's-Hertogenbosch, 22 februari 2013