Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2013, 3791Verkeersbesluiten

Logo WaddinxveenAfsluiting Oude Dreef tussen Kanaaldijk en parkeerterrein naast sporthal De Dreef, Waddinxveen

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

daartoe bevoegd op grond van:

 • -artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -het collegebesluit van 16 maart 2010, waarbij het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte het afdoeningmandaat voor verkeersbesluiten is toegekend;

het hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte,

gehoord de verkeersadviseur van de politie Hollands-Midden, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet vervolgens op het gegeven dat de in dit besluit aan de orde komende wegen, straten of parkeervoorzieningen openbaar in de zin van de Wegenwet zijn en binnen de bebouwde kom van Waddinxveen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 liggen;

Besluit:

 • 1.Afsluiten rijbaan + noordelijk gelegen (brom)fietspad van de Oude Dreef tussen Kanaaldijk en parkeerterrein naast sporthal De Dreef met ingang van 11 februari 2013;

 • 2.Afsluiten zuidelijk gelegen (brom)fietspad Oude Dreef tussen Kanaaldijk en parkeerterrein De Dreef zodra nieuwe verkeersontsluiting parkeerterrein via Tennispark Kanaaldijk gerealiseerd is;

 • 3.Vast te leggen dat aan dit besluit de volgende overwegingen ten grondslag liggen:

ten aanzien van de aanleiding:

 • -De verlegde Dreef is aangelegd met als doel om de gebiedsontsluitende functie van de Oude Dreef over te nemen, waarmee een goede alternatieve verkeersontsluiting richting de Dreef en Beijerincklaan ten westen van het spoor is gerealiseerd;

 • -De Oude Dreef met de centrumplanontwikkeling in de toekomst een verblijfsfuctie zal krijgen en op termijn als zodanig zal worden ingericht;

 • -Op korte termijn de Oude Dreef afgesloten moet worden voor riolerings-werkzaamheden (waarmee de geplande werkzaamheden circa 1 à 2 maanden eerder van start zullen gaan);

 • -De verkeersveiligheid op de Oude Dreef als gevolg van in/uitrijden van (zwaar) bouwverkeer in combinatie met kruisend verkeer en de aanwezige schoolroute (fietsers/voetgangers) niet gewaarborgd kan worden;

 • -De Oude Dreef om deze reden gedurende de werkzaamheden aan het centrumplan onderdeel zal worden van het bouwterrein om zo de veiligheid voor alle weggebruikers te kunnen waarborgen;

ten aanzien van de verkeerskundige en juridische aspecten:

 • -aan deze maatregelen liggen ten grondslag de volgende verkeerskundige doelstellingen zoals weergegeven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 • -- lid 1a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -- lid 1b. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

ten aanzien van afweging van belangen en zorgvuldigheid:

 • -dit onderwerp is behandeld door personen die door hun deskundigheid een goed oordeel ter zake kunnen geven;

 • -de maatregelen zijn besproken in het verkeersoverleg van 24 januari 2013;

 • -die personen beschikken – vanwege hun plaatselijke bekendheid, al dan niet aangevuld met visuele waarnemingen ter plaatse – over de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen;

 • -die personen hebben op grond van de bedoelde expertise geadviseerd tot de aangegeven maatregel te besluiten;

 • -de bereikbaarheid van sporthal De Dreef en het Coenecoopcollege middels omleidingroutes gegarandeerd zal blijven;

 • -na het gereedkomen van de tijdelijke verkeersontsluiting via het tennispark ook voor fietsers een goede alternatieve route met een beperkte omrijdafstand beschikbaar is en daarmee ook het zuidelijk gelegen (brom)fietspad op de Oude Dreef afgesloten kan worden;

 • -bromfietsers binnen de bebouwde kom gebruik kunnen maken van de rijbaan (en omleidingsroutes) voor het autoverkeer;

 • -in de bestaande jurisprudentie de hoofdregel is geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -met dit besluit geen onevenredig nadelige gevolgen in het geding zijn als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -dat op grond van bovenstaande bij de besluitvorming ter zake de gewenste zorgvuldigheid zoals opgenomen in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht genoegzaam in acht is genomen.

ten aanzien van het advies van de verkeersadviseur van politie:

-politie op 7 februari 2013 positief heeft geadviseerd ten aanzien van de verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit;

Waddinxveen, 7 februari 2013

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

het plv. hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte

(P.C. Kops)

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.de adviseur van de politie Hollands Midden;

 • b.afdeling voorlichting ter publicatie;