Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 36622Vergunningen

Aanvraag voor het verlengen van de termijn en het vergroten van de hoeveelheid te winnen bodemmateriaal ten behoeve van het vergroten van de vaarmogelijkheden in het Wolderwijd

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet

Besluit

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, geeft er kennis van positief te beschikken op de aanvraag van de gemeente Zeewolde om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet.

De aanvraag betreft het verlengen van de termijn en het vergroten van de hoeveelheid te winnen bodemmateriaal ten behoeve van het vergroten van de vaarmogelijkheden in het Wolderwijd.

De ontwerpvergunning heeft vanaf 20 oktober 2013 tot en met 10 december 2013 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

Terinzagelegging

Het besluit, alsmede de ter zake doende stukken liggen van 2 januari 2014 tot en met 12 februari 2014 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende adressen:

  • Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad;

  • Gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde.

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan binnen de bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van de beschikking, waarop het verzoek is gericht, in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft afgegeven en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van de beschikking;

  • d. de gronden van het beroep.

Indiening van het beroep kan ook via de site: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien het beroep in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met mevrouw Snitsevorg van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, telefoon 06 – 11 53 97 51.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd Vergunningverlening, J.A. van der Werf