Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 36398Vergunningen

Kennisgeving in het kader van het project A4 Delft – Schiedam, Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert A4all v.o.f. de A4 Delft – Schiedam. De A4 Delft – Schiedam is een geprojecteerde rijksweg die de verbinding zal vormen tussen de aansluiting A4 Delft-Zuid (Kruithuisweg) en het knooppunt Kethelplein bij Schiedam.

Bij besluit van 9 april 2013, kenmerk Z-2012-04660, is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland aan A4all v.o.f. een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft de realisatie van kunstwerken ten behoeve van rijksweg A4 Delft – Schiedam, km 57,400 tot en met km 60,720 bestaande uit de volgende bouwwerken:

  • KW010 halfverdiepte ligging;

  • KW020 verdiepte ligging;

  • KW012 viaduct Zuidkade;

  • KW022 viaduct Oostveenseweg;

  • KW023 eco-aquaduct Zweth.

Tegen dit besluit is geen beroep ingesteld.

Door A4all v.o.f. is een aanvraag tot wijziging van deze omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ingediend. Deze aanvraag heeft betrekking op:

  • aanpassingen in de lengte van de waterkerende cementbentonietwanden langs delen van het tracé;

  • verkleining van 4 van de 6 dienstgebouwen.

In het kader van de in artikel 20 van de Tracéwet genoemde coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A4 Delft – Schiedam is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit (kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0423/2013-31863) tot wijziging van de bij het eerdergenoemde besluit van 9 april 2013 op grond van artikel 2.1, lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aan A4all v.o.f. verleende omgevingsvergunning, is afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland en betreft het veranderen van een bouwwerk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 december 2013 tot en met 3 februari 2014 ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Anna van Reasfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden. Het Klant Contact Centrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en op maandag- en dinsdagavond van 17.30 uur tot 20.00 uur.

Het ontwerpbesluit is tevens beschikbaar via de gemeentelijke website www.middendelfland.nl onder Bestuur & Beleid > Actueel > Stukken ter inzage.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 24 december 2013 tot en met 3 februari 2014 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling willen reageren, kunnen dat, na telefonische afspraak, doen bij mevrouw C. Mallee. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen via nummer 015 – 380 41 11.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de heer T. Verkade, telefoon 015 – 380 41 11.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven