Intrekking diverse besluiten

17 december 2013

Nr. BLKB2013/2330M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging, omdat er sprake is van een interne werkinstructie of voorlichtingsmateriaal, tijdsverloop, jurisprudentie, etc.

1. In te trekken beleidsbesluiten

Nr.

Besluit van:

Nummer

Omschrijving

Reden intrekking

1.

4-7-1977

277-10074

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van verenigingen voor recreatieschappen

Het besluit heeft zijn belang verloren omdat het beschrijvend is.

2.

30-6-2010

DGB2010/1683M

Herziening van de openingstijden van het aanbieden van akten

Deze regeling over openingstijden is met ingang van 1 januari 2011 opgenomen in de

Uitvoeringsbeschikking Registratiewet 1970, Stcrt. 1971, 119.

3.

23-10-2001

CPP2001/2401M

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de uitgifte van euromunten

Dit besluit is achterhaald, gelet op het tijdsverloop sinds de uitgifte van pakketten euromunten in 2001.

4.

17-11-1994

VB94/3964

Reisbureauregeling. Verhuur van in buitenland geplaatste tenten, caravans

Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en de wijziging van de reisbureauregeling per 1 april 2012 (zie Besluit BLKB 2012/272M van 22 maart 2012)

5.

19-12-1996

VB96/3315

Prestaties van standbouwers

Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Verder bevatten artikel 32, lid 2a, van de Uitvoeringsverordening nr. 282/2011 en artikel 31 bis, lid 3, van de Uitvoeringsverordening nr. 1042/2013 nadere regels voor de Plaats van dienst bij het toegang verlenen tot beurzen en het ter beschikking stellen van standruimte.

6.

27-4-2001

CPP2001/1191M

Printprijsregeling (PPR)

Besluit is achterhaald.

7.

5-11-2001

CPP2001/2178M

Heffing van omzetbelasting met betrekking tot film- en videoproducties en met betrekking tot enkele aangelegenheden op het terrein van de omroep

Besluit is achterhaald.

8.

19-6-2001

CPP2001/1635M

Ontwerpen en onderhouden van website

Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en de regels die artikel 7, lid 2b, van de Uitvoeringsverordening 282/2011 geeft m.b.t. de Plaats van Dienst bij het verzorgen en ondersteunen van een website.

9.

2-4-2004

CPP2003/1522M

Plaats van dienst en nultarief; reparatie buitenlandse auto van buitenlandse ondernemer

Dit besluit is achterhaald in verband met de wijziging van de Plaats van dienst-regels per 1 januari 2010 en artikel 34 van de Uitvoeringsverordening 282/2011.

10.

25-5-2012

BLKB2012/226M

Verleggingsregeling mobiele telefoons en computerchips

Dit besluit is achterhaald in verband met de invoering per 1 april 2013 van een verplichte verleggingsregeling voor deze goederen opgenomen in artikel 24 ba, eerste lid, onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

11.

21-12-2007

CPP2007/3160M

Motorrijtuigenbelast-ing en belasting van personenauto’s en motorrijwielen

Dit besluit is achterhaald door het arrest van de Hoge Raad van 14 december 2012, nr. 10/04489, ECLI:NL:HR:2012:BU7264

12.

4-7-2000

CPP2000/868M

Reserve assurantie eigen risico; voortzetting na vervreemding bedrijfsmiddel en afbouw na 1999

Dit besluit heeft zijn belang verloren. De overgangsregeling in artikel 70ba van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (oud) is inmiddels vervallen.

13.

4-12-2000

CPP2000/2441M

Schuldsanering natuurlijke personen

Dit besluit is inmiddels gecodificeerd (zie artikel 3.13, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001).

14.

19-7-2001

CPP2001/287M

Apothekers Coöperatie OPG.

Dit besluit heeft inmiddels zijn belang verloren; de inhoud van het besluit zag op jaren tot en met 2009.

15.

28-3-2002

CPP2002/1035M

Verlenging filmregeling 2001

Dit besluit heeft zijn belang verloren. De goedkeuring in het besluit is vervallen met ingang van 1 mei 2002.

16.

26-2-2010

DGB2010/1398M

Milieu-investeringsaftrek (elektrische personenauto 2010)

Dit besluit is inmiddels gecodificeerd (zie artikel 3.45, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001).

17.

15-3-2004

CPP2004/274M

Beheer van een alarmeringspost en bijbehorende diensten door verpleeg- annex verzorgingstehuis

Besluit is achterhaald in verband met de wijziging van post 23 van Bijlage B, onderdeel b, bij het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 per 1 januari 2014.

18.

8-3-2010

DGB2010/1710M

Urencriterium. Ondernemerswerkzaamheden.

Dit besluit heeft zijn belang verloren na 2013. De toezegging in het besluit gold tot en met het jaar 2010.

19.

12-7-2010

DGB2010/4141M

Doorschuiffaciliteit bij inbreng van een ter beschikking gestelde onroerende zaak in een NV of BV

Dit besluit heeft zijn belang verloren na 2013. De goedkeuring heeft betrekking op artikel 3.99a van de Wet IB 2001, een artikel dat slechts in het jaar 2010 van kracht was.

  • a. De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit: Nr. 1.t/m 5. en 8. t/m 16.

  • b. De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2014:

    Nr. 17. t/m 19.

  • c. De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2015:

    Nr. 6. en 7.

2. Inwerkingtreding en vervaldatum

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit vervalt met ingang van 2 januari 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2013

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers.

Naar boven