Administratieve Regeling tussen de Belastingdienst van Nieuw-Zeeland en Directoraat-generaal Belastingdienst van Nederland inzake de uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken van 10 december 2013

10 december 2013

Nr. DGB2013/6612M

Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster fiscaliteit

De plaatsvervangend Directeur-generaal Belastingdienst geeft namens de staatssecretaris van Financiën kennis van het volgende.

In het kader van de Overeenkomst tussen de Regering van Nieuw-Zeeland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, gesloten te ’s-Gravenhage op 15 oktober 1980 en het Tweede Protocol bij de Overeenkomst, gesloten te Wellington op 20 december 2011 hebben Nieuw-Zeeland en Nederland een Administratieve Regeling getekend over automatische uitwisseling van gegevens.

De Administratieve Regeling geeft categorieën aan voor de automatische uitwisseling van inlichtingen, onder andere dividenden en inkomsten uit aandelen en rente en spaartegoeden. Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om voor incidentele doelgroepacties andere categorieën af te spreken die automatisch of geïntensiveerd spontaan met elkaar worden uitgewisseld.

ADMINISTRATIEVE REGELING TUSSEN DE BELASTINGDIENST VAN NIEUW-ZEELAND EN HET DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGDIENST VAN NEDERLAND INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN IN BELASTINGZAKEN

A. Preambule

De Belastingdienst van Nieuw-Zeeland en het Directoraat-generaal Belastingdienst van Nederland, gelet op de wens de wederzijdse samenwerking in belastingzaken conform artikel 24 van de Overeenkomst tussen de Regering van Nieuw-Zeeland en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, gesloten te ’s-Gravenhage op 15 oktober 1980 en het Tweede Protocol bij de Overeenkomst, gesloten te Wellington op 20 december 2001 (samen hierna te noemen ‘de Overeenkomst’), zijn deze Administratieve Regeling over automatische uitwisseling van gegevens overeengekomen.

Deze Administratieve Regeling bedoelt geen juridische betrekkingen te creëren tussen de bevoegde autoriteiten bij de Overeenkomst, noch wordt enige wettelijke verplichting ten aanzien van uitwisseling van inlichtingen gewijzigd. De bevoegde autoriteiten genoemd in onderdeel 2 zullen zich evenwel volledig inzetten om te voldoen aan hun afspraken jegens elkaar met betrekking tot deze Administratieve Regeling.

B. Algemene bepalingen

1. Juridische basis

De Bevoegde autoriteiten, bedoeld in onderdeel 2 van deze Administratieve Regeling, hebben afgesproken dat zij op automatische wijze inlichtingen met elkaar gaan uitwisselen in overeenstemming met artikel 24 van de Overeenkomst.

2. Bevoegde autoriteiten

Voor de toepassing van deze Administratieve Regeling zijn de bevoegde autoriteiten:

  • a. in Nieuw-Zeeland, de Commissioner van de Belastingdienst of diens bevoegde vertegenwoordiger,

  • b. in Nederland, de Minister van Financiën of diens bevoegde vertegenwoordiger.

C. Uitwisseling van inlichtingen

3. Automatische uitwisseling van inlichtingen

De bevoegde autoriteit van Nieuw-Zeeland en de bevoegde autoriteit van Nederland verstrekken elkaar automatisch inlichtingen met betrekking tot:

  • a. Dividenden en inkomsten uit aandelen (zoals gedefinieerd in artikel 10 van de Overeenkomst) (OESO code 10 van het STF schema);

  • b. rente en spaartegoeden (zoals gedefinieerd in artikel 11 van de Overeenkomst)(OESO code 11 van het STF schema).

Voorts verstrekt de bevoegde autoriteit van Nederland de bevoegde autoriteit van Nieuw-Zeeland automatisch inlichtingen over inkomen uit pensioenen (OESO code 18 van het STF schema) en andere vergelijkbare beloningen evenals lijfrenten (zoals gedefinieerd in de artikelen 18 en 19 van de Overeenkomst) (OESO code 19 of the STF schema) en de bevoegde autoriteit van Nieuw-Zeeland verstrekt de bevoegde autoriteit van Nederland automatisch inlichtingen over royalties (zoals gedefinieerd in artikel 12 van de Overeenkomst) (OESO code 12 van het STF schema).

De hiervoor bedoelde inlichtingen worden periodiek en ten minste éénmaal per belastingjaar verstrekt door beide bevoegde autoriteiten. In het geval van Nederland zal de eerste uitwisseling plaatsvinden voor het belastingjaar dat eindigt op 31 december 2013.

Indien mocht blijken dat de gegevens die zijn verstrekt in het kader van de automatische uitwisseling onder deze Administratieve Regeling onjuist of onvolledig zijn, zijn de bevoegde autoriteiten gehouden hierover zo spoedig mogelijk met elkaar contact op te nemen om de fout of het verzuim te herstellen.

Mochten in de toekomst de bevoegde autoriteiten beide de wens hebben om de reikwijdte uit te breiden van de inkomenscategorieën die op automatische wijze uitgewisseld kunnen worden, dan wordt deze Administratieve Regeling herzien in overeenstemming met onderdeel 6.

4. Incidentele doelgroepacties

De bevoegde autoriteiten kunnen bij briefwisseling met elkaar overeenkomen andere categorieën dan die genoemd in onderdeel 3 van deze Administratieve Regeling, automatisch of geïntensiveerd spontaan met elkaar uit te wisselen voor een bepaalde periode.

5. Diverse bepalingen

De bevoegde autoriteiten van Nieuw-Zeeland en Nederland kunnen overleg plegen over de wijze waarop de verplichtingen die deze Administratieve Regeling meebrengt, worden uitgevoerd.

De in onderdeel 3 van deze Administratieve Regeling bedoelde inlichtingen worden verstrekt in de meest recente versie van het standaard OESO opmaakformaat voor automatische gegevensuitwisseling, tenzij op andere wijze overeengekomen tussen de bevoegde autoriteiten van Nieuw-Zeeland en Nederland.

De uitwisseling van inlichtingen tussen de bevoegde autoriteiten van Nieuw-Zeeland en Nederland wordt uitgevoerd in overeenstemming met de door de OESO aanbevolen protocollen ten aanzien van versleuteling en beveiliging.

De uit te wisselen inlichtingen bevatten, indien beschikbaar, de fiscale nummers van degenen op wie de gegevens betrekking hebben.

6. Herziening

De bevoegde autoriteit van Nieuw-Zeeland of de bevoegde autoriteit van Nederland kan het initiatief nemen tot een gezamenlijke herziening van deze Administratieve Regeling door de andere bevoegde autoriteit daarvan schriftelijk kennis te geven.

Een bevoegde autoriteit mag de andere bevoegde autoriteit verzoeken om wijzingen in deze Administratieve Regeling te aanvaarden. Mocht de andere bevoegde autoriteit deze accepteren, dan wordt een nieuwe Administratieve Regeling getekend door beide bevoegde autoriteiten. De inwerkingtreding van de wijziging is op de dag dat de gewijzigde Administratieve Regeling door de laatste wordt ondertekend dan wel op een latere datum, overeengekomen door de bevoegde autoriteiten van Nieuw-Zeeland en Nederland.

7. Slotbepalingen: Inwerkingtreding en beeïndiging

Deze Administratieve Regeling treedt in werking op de datum van de laatste ondertekening door de bevoegde autoriteit van Nieuw-Zeeland of Nederland en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Administratieve Regeling kan worden beëindigd door één van de bevoegde autoriteiten door een schriftelijke kennisgeving aan de andere bevoegde autoriteit of omdat artikel 24 van de Overeenkomst ophoudt te bestaan.

Indien deze Administratieve Regeling wordt beëindigd blijven de bevoegde autoriteiten van Nieuw-Zeeland en Nederland gebonden aan de bepalingen van artikel 24 van de Overeenkomst met betrekking tot inlichtingen verstrekt vóór de datum van beëindiging.

Gedaan in tweevoud in de Engelse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval deze Administratieve Regeling verschillend wordt uitgelegd, is de Engelse tekst beslissend.

Getekend in tweevoud te Wellington op 27/11/2013, en te Den Haag op 10/12/2013 in de Engelse en de Nederlandse taal.

Voor het Directoraat-generaal Belastingdienst van Nederland, T. Poolen Plaatsvervangend Directeur-generaal Nederlandse Belastingdienst

Voor de New Zealand Inland Revenue Department, J. Nash Manager International Revenue Strategy Inland Revenue

Naar boven