Mededeling: nieuwe Ctgb werkwijze beoordeling van Substances of Concern in biociden, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Substances of concern (SoC) zijn co-formulanten (hulpstoffen) in biociden, naast de werkzame stof, die potentieel een risico kunnen vormen voor mens en milieu. In de wetgeving van de Biocidenrichtlijn (BPD) en Biocidenverordening (BPR) wordt expliciet vermeld dat SoC moeten worden meegenomen in de risicobeoordeling.

Het College heeft besloten dat SoC zullen worden beoordeeld bij alle biociden die door het Ctgb op toelaatbaarheid worden getoetst. Bij de beoordeling van de stoffen zal worden aangesloten bij de technische richtsnoeren die in de EU werkgroepen worden vastgesteld.

Bij aanvragen die reeds in behandeling zijn genomen zullen Substances of concern ook worden meegenomen in de beoordeling, Het college meent dat alleen op deze manier op verantwoorde wijze kan worden vastgesteld dat een biocide bij gebruik volgens de voorschriften aan de toelatingscriteria voldoet.

Dossiervereisten voor SoC voor middelen onder overgangsrecht zullen bij de aanvragers worden neergelegd zodra deze dossiereisen geharmoniseerd zijn tussen de lidstaten. Tot die tijd zal het College de beoordeling baseren op alle stofgegevens waarover het College beschikt. Aanvragers kunnen vrijwillig stofdossiers aanleveren voor SoC bij hun aanvragen.

Het Ctgb zal een openbare lijst onderhouden met SoC. Deze lijst dient ter informatie aan aanvragers en kan niet als volledig worden beschouwd. Het College zal stoffen aan de lijst toevoegen of hiervan verwijderen op basis van voortschrijdend inzicht.

Naar boven