Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2013, 36325Vergunningen

Aanvraag vergunning Evenemententerrein Ellerveld gemeente Dronten, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Provincie Flevoland

Ontgrondingenwet

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Infra Plus Civiele Techniek & Landmeetkunde heeft namens gemeente Dronten op 29 juli 2013 een aanvraag ingediend op grond van de Ontgrondingenwet. De aanvraag betreft een vergunning ten behoeve van de aanleg van een ecologische verbindingszone en een calamiteitenroute voor het Evenemententerrein Ellerveld in de gemeente Dronten. De percelen waar de ontgrondingen zullen plaatsvinden zijn kadastraal bekend als gemeente Dronten, sectie D, nummer 1160. Het plangebied waar de ontgronding zal plaatsvinden is gelegen in de gemeente Dronten, en de locatie is gelegen ten zuiden van de Spijkweg, ten westen van de Enkweg, ten noorden van de Bremerbergdijk en ten oosten van de Bijsselseweg.

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 18 december 2013 besloten de gevraagde vergunning onder het stellen van voorschriften te verlenen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 15 juli 2013 besloten, dat er bij de voorbereiding van het besluit voor de ontgronding voor de aanleg van een duurzaam watersysteem op plangebied Ellerveld in de Ecologische Verbindingszone te Dronten geen MER hoeft te worden gemaakt.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Ter inzage

De beschikking en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt met de overige stukken voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 27 december 2013 tot en met donderdag 6 februari 2014 op de volgende plaatsen en tijden:

  • in het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten op werkdagen tijdens kantooruren;

  • bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15, Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren.

Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website

http://www.ofgv.nl/beschikking /.

Beroep Ontgrondingenwet

Gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van ter inzage legging, kan beroep tegen de beschikking worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door:

  • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking;

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking;

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de indiening van een beroepschrift en een verzoekschrift is een griffierecht verschuldigd.

Bezwaar en beroep m.e.r.-beoordelingsbesluit

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht. Zodoende is het m.e.r.-beoordelingsbesluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit kunnen instellen, kunnen zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in de procedure voor de ontgrondingenvergunning ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen over de procedure kunt u zich wenden tot de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (088-6333000).