Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2013, 36251Verkeersbesluiten

Logo Sittard-GeleenSittard-Geleen - Verkeersbesluit voor het instellen van een stopverbod - Seipgensstraat Geleen

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen maken verkeersmaatregelen bekend voor het instellen van een stopverbod in de Seipgensstraat in Geleen tot aan huisnummer 3.

V erkeers maatregel en

  • Aanbrengen van een doorgetrokken gele markering op beide trottoirbanden..

  • Verplaatsen van de borden ‘parkeren verboden’ (borden E01) en de bijbehorende onderborden ‘uitgezonderd in de vakken’ vanaf het begin van de Seipgensstraat tot aan huisnummer 3.

  • Aanbrengen bord ‘verplichte rijrichting linksaf’ (bord C04) tegenover entree parkeerplaats.

Zoals aangegeven op de bij het verkeersbesluit horende foto en kaart.

Overwegingen

Ondanks een parkeerverbod in het eerste deel van de Seipgensstraat vanaf de Frans Erenslaan wordt hier toch geparkeerd waardoor de toegang tot twee parkeerterreinen en een ondergrondse parkeergarage bemoeilijkt wordt.

Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om in de Seipgensstraat vanaf de Frans Erenslaan tot aan huisnummer 3 een stopverbod in te stellen.

De Seipgensstraat is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Het huidige parkeerverbod zoals dat aangegeven wordt door middel van borden werkt onvoldoende. Het instellen van een stopverbod waarbij een gele markering op de trottoirband wordt aangebracht heeft een hogere attentiewaarde. De parkeerverbodsborden worden opgeschoven verder de Seipgensstraat in.

Inzage en bezwaar

Wilt u het verkeersbesluit met alle bijbehorende stukken inzien? Dat kan van donderdag 19december2013 tot en met woensdag 29januari 2014. Bij de balie Vergunningen in de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Afspraak maken kan ook: van maandag t/m donderdag van 12.00 tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, kunt u hiertegen gedurende de ter inzagelegging een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA  SITTARD. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.