Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 36056Vergunningen

Kennisgeving in het kader van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van A-Lanes A15 Mobility v.o.f. om een aangepaste omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het ontwerpbesluit is afgegeven door burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet en betreft het aanleggen van de nieuwe Botlekbrug te Rotterdam.

Bij besluit van 12 oktober 2011, kenmerk 105763/OMV.11.04.00074, is door burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam en het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend ten behoeve van de bouw van een nieuwe dubbele hefbrug ten zuiden van de bestaande Botlekbrug. In deze vergunning zijn de ruimten onder in de pijlers leeg gelaten. Aangezien de installaties meer ruimte innemen dan voorzien, worden de lege ruimten onder in de pijlers anders ingericht dan voorzien. Daarnaast is de inrichting van de trappen in de pijlers aangepast. Ten behoeve van deze wijziging is het onderhavige ontwerpbesluit tot aanpassing van de verleende omgevingsvergunning afgegeven.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 24 december 2013 t/m 3 februari 2014 ter inzage bij:

  • de Stadswinkel-Centrum, stadhuis Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover het hoofdbureau van politie) te Rotterdam. De Stadswinkel is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur; behalve op donderdag (van 9.00 uur tot 13.30 uur);

  • de Servicebalie van de deelgemeente Hoogvliet, Middenbaan-Noord 47 te Hoogvliet, telefoon 010-472666 (e-mailadres: info@hoogvliet.rotterdam.nl);

  • ROTTERDAM.INFO, Binnenwegplein, Coolsingel 195-197 te Rotterdam, telefoon 010 – 271 01 20.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 24 december 2013 t/m 3 februari 2014 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken aan:

  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam tussenkomst van Juridische Diensten Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, faxnummer 010 – 267 63 00, e-mailadres: VergunningenSO@Rotterdam.nl. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Degenen die mondeling willen reageren, kunnen dat, na telefonische afspraak, doen op het kantoor van Stadsontwikkeling, Galvanistraat 15 (Europoint II);

  • het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet, p/a Juridische Diensten Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam. Faxnummer 010 – 267 62 22 of e-mail jdr@sdr.rotterdam.nl.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot:

  • Juridische Diensten Rotterdam, telefoon 010 – 267 62 00 (e-mailadres VergunningenSO@Rotterdam.nl);

  • de Servicebalie van de deelgemeente Hoogvliet, telefoon 010 – 472 66 66 (e-mailadres: info@hoogvliet.rotterdam.nl).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven