Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 36047Vergunningen

Besluit veiligheidszone mijnbouwinstallatie P11-10 Piet Hein, Ministerie van Economische Zaken

Overwegende dat Dana Petroleum Netherlands B.V. voornemens is een mijnbouwinstallatie voor het opsporen van koolwaterstoffen op te stellen op, of in de nabijheid van de coördinaten 52° 25' 35,115" N.B. en 03° 28' 20,969" O.L. (ED-50) in een deel van blok P11 (P11b);

Overwegende dat het in verband met de veiligheid wenselijk is een veiligheidszone van 125 meter rond deze mijnbouwinstallatie in te stellen;

Gelet op artikel 43, eerste lid, van de Mijnbouwwet.

Artikel 1

  • 1. Vanaf het moment van plaatsing van de mijnbouwinstallatie op of in de nabijheid van de van de coördinaten 52° 25' 35,115" N.B. en 03° 28' 20,969" O.L. (ED-50) in een deel van blok P11 (P11b) wordt een veiligheidszone ingesteld welke zich uitstrekt tot een afstand van 125 meter gemeten van elk punt van de buitenzijde van de installatie;

  • 2. De ligging van de in het eerste lid bedoelde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening;

  • 3. De ingevolge het eerste lid ingestelde veiligheidszone komt te vervallen met ingang van de dag volgend op die waarop de installatie van de punten met de bovengenoemde coördinaten is verwijderd.

Artikel 2

Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer MT-lid Directie Energiemarkt

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant.