Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 36041Vergunningen

Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het is het volgende ontwerpbesluit voor het cluster SAA A1/A6, 15 genomen overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • Ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Muiden voor de bouw van de lokale brug Muiden (Spieringbrug) over de Vecht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 24 december 2013 tot en met 3 februari 2014 tijdens kantooruren ter inzage bij de gemeente Muiden, Het Anker 2 te Muiden.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?

Van 24 december 2013 tot en met 3 februari 2014 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunt u naar voren brengen bij de gemeente Muiden, Postbus 2, 1398 ZG Muiden.

Degene die schriftelijk zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk tegelijkertijd met de zienswijzen te worden ingediend.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de heer M. Rink, tel 036-5484002.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling werkenpakket RWS, S.J.S.D. Smit