Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 35671Circulaires

Wijzigingscirculaire buitengewoon opsporingsambtenaar, domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar en bekwaamheid buitengewoon opsporingsambtenaar, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Wijziging Circulaire domeinen Buitengewoon opsporingsambtenaren

De Circulaire domeinen Buitengewoon opsporingsambtenaren wordt als volgt gewijzigd:

 • 1) Bijlage A-I Domeinlijst. Domein I Openbare Ruimte: de stippellijn tussen de onderdelen 3 en 4 komt te vervallen.

 • 2) Bijlage A-I Domeinlijst. In Domein V. Werk, Inkomen en Zorg, onderdeel 5, wordt “Belastingdienst, Unit Ordening” vervangen door: Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving.

 • 3) Bijlage A-I Domeinlijst. In Domein V. Werk, Inkomen en Zorg, onderdeel 6, wordt “Wet op de registeraccountants en de Wet op de accountants- administratieconsulenten” vervangen door: Wet op het accountantsberoep.

Toelichting:

ad 1: Particuliere inhuur van boa’s wordt met ingang van 1 januari 2014 mogelijk gemaakt voor alle bevoegdheden uit domein 1 Openbare Ruimte. Op deze wijze kan een gemeente (tijdelijk) extra capaciteit realiseren om piekmomenten en ziekte van eigen personeel op te vangen.

ad 2 en 3: Wetswijziging en wijziging in naamgeving leiden tot aanpassing.

Wijziging Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar

De Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar wordt als volgt gewijzigd:

 • 1) In paragraaf 2.2.1 “In bezoldigde overheidsdienst” onder “Uitzonderingen” onder 2 komt het zinsdeel “en dan specifiek voor de binnen dat domein aangegeven opsporingsbevoegdheden 1.1 tot en met 1.3” te vervallen.

 • 2) In paragraaf 4.1.2 “Inhuur” komen de zinnen “Net als in het oude beleid .... geeft deze afbakening aan” te vervallen.

Toelichting ad 1 en ad 2:

Particuliere inhuur van boa’s wordt met ingang van 1 januari 2014 mogelijk gemaakt voor alle bevoegdheden uit domein 1 Openbare Ruimte. Op deze wijze kan een gemeente (tijdelijk) extra capaciteit realiseren om piekmomenten en ziekte van eigen personeel op te vangen.

Wijziging Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaren

De Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar wordt aangepast op het volgende onderdeel:

 • 1) In hoofdstuk 2 onder “basisbekwaamheid” wordt de passage:

  “Het examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de door de Stichting ExTH ingestelde Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar. Het Examenreglement buitengewoon opsporingsambtenaar is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2008, 222)”

  vervangen door:

  “Het examen wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de door de Stichting ExTH ingestelde Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar op basis van het door de stichting ExTH opgestelde examenreglement. Dit reglement wordt gepubliceerd op www.exth.nl

 • 2) In paragraaf 3.1 “Bekwaamheidseis domein I Openbare ruimte” komt het kopje “Aanvullende bekwaamheidseisen inhuur” en de bijbehorende tekst “De ingehuurde boa ... via de Stichting ExTH” te vervallen.

Toelichting:

ad 1) De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het stellen van regels omtrent de bekwaamheid van buitengewoon opsporingsambtenaren (art 16 Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Hij heeft in dat kader de stichting ExTH gevraagd zorg te dragen voor de uitvoering van taken op het terrein van examinering van buitengewoon opsporingsambtenaren, waaronder het opstellen en publiceren van het examenreglement voor de buitengewoon opsporingsambtenaren. Dit reglement wordt per 1 januari 2014 gepubliceerd op www.exth.nl . In verband daarmee vervalt per 1 januari 2014 het Examenreglement buitengewoon opsporingsambtenaar (Stcrt. 2008, 222).

ad 2) De kwaliteit van de handhaving van particulier ingehuurde boa’s moet gegarandeerd zijn. Uitbreiding van bevoegdheden betekent dan ook voor de particulier ingehuurde boa dat deze moet voldoen aan dezelfde bekwaamheidseisen als de boa in bezoldigde dienst.

Bovenstaande wijzigingen treden in werking per 1 januari 2014.

De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze: G.N. Roes, Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.