Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2013, 35584Vergunningen

Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere is het volgende ontwerpbesluit voor de cluster SAA A1/A6 126 genomen overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, Tracéwet juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Naarden voor het plaatsen van het viaduct KW 57A ten behoeve van de busbaan langs de A6 in de gemeente Naarden.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 tijdens kantooruren ter inzage bij de gemeente Naarden, Raadhuisstraat 2 te Naarden.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?

Van 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunt u naar voren brengen bij de gemeente Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden.

Degene die schriftelijk zienswijzen inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe dient schriftelijk tegelijkertijd met de zienswijzen te worden ingediend.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de gemeente Naarden, telefoon 035 - 695 78 11.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het hoofd van de afdeling Werkenpakket RWS, S.J.S.D. Smit