Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2013, 35406Ruimtelijke plannen

Logo Franekeradeel
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ met planMER, Franekeradeel

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 7 november 2013 het bestemmingsplan “Buitengebied 2013” gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied betreft het volledige grondgebied van Franekeradeel, uitgezonderd de stad Franeker en alle omliggende dorpen. Buurtschappen en dorpen als Firdgum, Klooster Lidlum, Boer, Zweins, Kingmatille en Lutjelollum vallen wél in het plangebied.

Parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan is ook een Milieueffectrapportage (hierna planMER) met een passende beoordeling in de zin van de Natuurbeschermingswet opgesteld. Het planMER beschrijft de milieueffecten die het bestemmingsplan in maximale vorm mogelijk maakt. Op deze manier zijn de milieubelangen op een volwaardige manier meegewogen in de besluitvorming van het bestemmingsplan. Het planMER is ter advisering voorgelegd aan de Commissie MER. Het advies van de commissie ligt ter inzage. Naar aanleiding van dit advies is een oplegnotitie geschreven. Ook deze oplegnotitie ligt ter inzage.

In vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd:

Verbeelding

 • Aan de Muntsewei 3 te Klooster Lidlum is de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf – loonbedrijf” toegevoegd;

 • Op het perceel Franekerweg 4 te Tzum is het ingetekende bouwvlak verwijderd;

 • Op het perceel Latsmaleane 10 te Sexbierum is de aanduiding "specifieke bouwaanduiding – waardevolle hoofdvorm" toegevoegd;

 • In Firdgum is het ‘graszodenhuis’ voorzien van de bestemming “Maatschappelijk”;

 • Aan de Wommelserweg 9 te Tzum is het ingetekende bouwvlak verwijderd;

 • De aanduiding voor logies en ontbijt op het perceel Slotwei 2 te Tzum is over het hele perceel komen te liggen;

 • De bestemming “Wonen – 2” tegenover Salverderweg 69 te Franeker is qua vorm aangepast;

 • De locatie Sytzamaleane 31A te Tzummarum is voor woondoeleinden bestemd;

 • Het agrarische bedrijf aan de Dongjumerweg 8 te Boer is inbestemd als een grondgebonden agrarisch bedrijf;

 • Op het perceel Kie 4 te Franeker is het ingetekende bouwvlak aan de west- en oostzijde qua vorm aangepast;

 • Op het perceel War 2 te Franeker is binnen de bestemming “Wonen – Voormalige boerderijpanden” een bouwvlak rondom de woning getekend;

 • Op de verbeelding is de plangrens bij het bedrijventerrein van Klooster Lidlum aangepast, omdat daarvoor nu een apart actualisatiebestemmingsplan wordt gemaakt;

 • Op het renvooi is de verklaring voor “Waarde – Landschap verkaveling” aangepast.

 • Op het renvooi is de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch – tweede tak intensieve veehouderij" verwijderd en is de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf” toegevoegd;

 • De aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel intensieve neventak” is van de verbeelding verwijderd;

 • Er zijn 15 percelen die de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf” krijgen, te weten Franekerweg 2 in Tzum, Hoarnestreek 10 en 14 in Tzummarum, Hoarnestreek 1 in Tzummarum, Hoarnestreek 3 in Tzummarum, Hearewei 19 in Pietersbierum, Plattedyk 1 in Tzum, Nieuwbuurtsterweg 48a in Tzum, Deersum 1 in Achlum, Pastorijreed 1 in Sexbierum, Dongjumerweg 8 in Ried, Camstrawei 27 in Firdgum, Dongjumerweg 1 in Boer, Dongjumerweg 5 in Ried, Hoarnestreek 3 en 5 in Sexbierum, Rijksstraatweg 8 in Schalsum;

 • De bedrijfskavel/het bouwvlak op het perceel ’t Noord 6 te Tzum is aangepast;

 • Het bestemmingsvlak op het perceel Kleasterwei 8B te Tzummarum is vergroot;

 • Het perceel Hitzumerweg 4A te Franeker is voorzien van de bestemming “Agrarisch” met een bedrijfskavel en bouwvlak;

 • Op het perceel Monnikenweg 58 te Achlum is de aanduiding “bedrijfswoning uitgesloten” van de verbeelding verwijderd;

 • Op het perceel Arkens 4 te Franeker is de omvang van de bedrijfskavel/het bouwvlak vergroot;

 • De bedrijfskavel/het bouwvlak op het perceel Camstrawei 27 te Firdgum is gewijzigd. De omvang is gelijk gebleven, maar de aanpassingen leiden tot een verbetering van de ligging van de bedrijfskavel vanuit de omgevingsaspecten;

 • Op de verbeelding is een vrijwaringszone opgenomen voor de radarverstoringsgebieden, waarbij rekening wordt gehouden met de rechtens verkregen bouwhoogtes van windturbines.

De wijzingen op de verbeelding zijn tevens tekstueel doorvertaald naar de toelichting.

Planregels

 • In de artikelleden 3.3.7., 5.3.4., 8.3.3., 18.3.3. en 21.3.3. betreffende de afwijkingsbevoegdheid om de oppervlakte van bedrijfsgebouwen en overkappingen te vergroten is de volgende zinsnede in de aanhef toegevoegd: “dan wel dat een bestaand bedrijfsgebouw of een bestaande overkapping wordt uitgebreid met of tot een oppervlakte groter dan 1.600 m²”, teneinde te regelen dat de afwijking niet alleen ziet op de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen en overkappingen;

 • In artikel 3 is bestemmingsomschrijving aangepast en is de regeling verwijderd voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, in combinatie met een niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering als tweede tak (met de aanduidingen “specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf” en "specifieke vorm van agrarisch – tweede tak intensieve veehouderij");

 • In artikel 3 is bestemmingsomschrijving aangepast en is de regeling opgenomen voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een grondgebonden en niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering (met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf”);

 • In artikel 31.3.6 sub a is de afwijkingsregeling voor het vergroten van de oppervlakte aan aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij voormalige boerderijpanden aangepast, en zijn de woorden ‘het hoofdgebouw en’ verwijderd. Hierdoor ontstaat een wat flexibelere regeling voor aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij voormalige boerderijpanden;

 • In artikel 45.4.2 is verwijzingsfout aangepast;

 • In artikel 45.4.3 is de regeling voor het molenbiotoop aangepast, waar bij de afwijkingsbevoegdheid is opgenomen dat met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken, mits “geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het huidige en/of het toekomstig functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapselement, dan wel dat door het stellen van voorwaarden hieraan voldoende tegemoet gekomen kan worden. Voorafgaand moet advies worden ingewonnen bij de beheerder van de molen.”;

 • In de artikelen waar het criterium dat verwijst naar het “geldend volkshuisvestingsbeleid” is deze tekst vervangen door “een door GS geaccordeerd woningbouwprogramma”;

 • In de algemene wijzigingsregels zijn voor de aanleg van fietspaden algemene criteria toegevoegd voor het voorkomen van verstoring van weidevogels bij de afzonderlijke wijzigingsbevoegdheden;

 • In de bouwregels voor de windturbineparken is de rotordiameter geregeld. Voor het windturbinepark De Bjirmen nabij Sexbierum betekent dat een vergunde diameter van 45 meter en bij het windturbinepark bij Herbaijum een vergunde diameter van 52 meter.

De wijzingen in de planregels zijn tevens tekstueel doorvertaald naar de toelichting.

Toelichting

 • In de toelichting is in relatie tot de regels duidelijker aangegeven dat de zinsneden over grondgebondenheid bedoeld zijn als handreiking bij de beoordeling van de mate van grondgebondenheid van individuele bedrijven, en dat de teksten niet als harde criteria zijn bedoeld;

 • In de toelichting zijn toetsingscriteria opgenomen voor eventuele nieuwe intensieve tweede takken bij grondgebonden agrarische bedrijven;

 • In de toelichting is een beschrijving opgenomen van de regeling voor gemengde agrarische bedrijven;

 • In de toelichting is met betrekking tot weidevogelcompensatie aangegeven dat er geen storting zal worden gevraagd;

 • Op diverse plaatsen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar het “geldend volkshuisvestingsbeleid”. Deze tekst is vervangen door “een door GS geaccordeerd woningbouwprogramma”.

Het zogenoemde planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPBUITENGEBIED2013-VAS1

Heeft u vragen?

Voor informatie over het bestemmingsplan en het planMER en/of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 uur.

U kunt het bestemmingsplan en het planMER bekijken

Dat kan bij het loket van de afdeling Ruimte (gemeentehuis) aan de Harlingerweg 18 in Franeker. We hebben beide documenten tegelijkertijd klaar gelegd, zodat u ze allebei kunt bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 19 december 2013 tot en met 29 januari 2014 liggen het bestemmingsplan en het planMER voor u klaar. U kunt ze ook digitaal bekijken, via www.franekeradeel.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan en en/of het planMER?

Dan kunt u in beroep gaan. Doet u dit binnen 6 weken, tot en met uiterlijk 29 januari 2014. U kunt alleen in beroep gaan als:

 • u een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend,

 • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. U hoort bij deze categorie als u bezwaar hebt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, en

 • u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent wordt getoetst aan de wet.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Beroep tegen het planMER is niet mogelijk.

Wilt u dat het bestemmingsplan niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het bestemmingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.