Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoarnsterhimStaatscourant 2013, 35379Vergunningen

Logo Boarnsterhim
Ontwerpomgevingsvergunning ‘Verlengen ligboxenstal Warniastate Aldeboarn’, Boarnsterhim

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boarnsterhim maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen (activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 Wabo en activiteit ‘bouw’) voor het verlengen van de bestaande ligboxenstal ten behoeve van het agrarisch bedrijf op de locatie Warniahúzen 10, 8495 NE in Aldeboarn.

De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 december 2013 t/m 20 december 2013 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis aan de J.W. de Visserwei 10 te Grou. Vanaf 23 december 2013 t/m 29 januari 2014 liggen de stukken i.v.m. de gemeentelijke herindeling ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 21 te Heerenveen.

Een belanghebbende kan binnen de termijn van terinzagelegging – mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen tegen bovengenoemde beslissing bij het college (Postbus 40, 9000 AA GROU). Indien u voor mondeling horen kiest, kunt u daarvoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via de Frontoffice Vergunningen, tel. (0566) 629 390, tijdens openingstijden.