Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2013, 35326Ruimtelijke plannen

Logo Lansingerland
Gecoördineerde besluiten voor ontwikkeling van één woning tussen Leeweg 23a en 27, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

Hierbij maakt het college van de gemeente Lansingerland overeenkomstig artikel 3.32 juncto 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de volgende besluiten zijn genomen:

  • Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder,

  • Wijzigingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0104W02-VAST zonder exploitatieplan en

  • Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Beschrijving

De genoemde besluiten worden op basis van afdeling 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Lansingerland gecoördineerd voorbereid. Alle besluiten zijn benodigd voor de ontwikkeling van één woning op het betreffende perceel.

Procedure

De stukken liggen met ingang van donderdag 19 december 2013 tot en met donderdag 30 januari 2014 ter inzage.

Wijzigingsplan

De bindende versie van het wijzigingsplan is wordt beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als bijlage 5 van de toelichting vindt u daar ook het hogere waardenbesluit.

Alle stukken

Een complete set van de stukken, dus met de omgevingsvergunning erbij, is digitaal in te zien op www.lansingerland.nl onder het kopje Wonen en omgeving > bestemmingsplannen > lopende procedures Berkel en Rodenrijs.

U kunt de stukken ook inzien in het gemeentehuis in Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1 en het servicepunt in Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden Bergschenhoek: op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Openingstijden Bleiswijk: Maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Als u een nadere toelichting wenst op de betreffende stukken, dan kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Voor de mogelijkheid van beroep worden de verschillende gecoördineerde besluiten als één besluit aangemerkt.

U dient:

  • tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren te hebben gebracht óf het moet u redelijkerwijs niet te verwijten zijn dat u dat niet heeft gedaan;

  • het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;

  • het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;

  • de redenen van uw beroep te geven;

  • het beroepschrift te ondertekenen.

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint met de dag na de terinzagelegging, dus op vrijdag 20 december 2013. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus vanaf vrijdag 31 januari 2014. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan het moment waarop op dit verzoek om voorlopige voorziening is beslist.